Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Děčín - Romský mentoring 2016

Doba realizace:

05/2016 – 12/2016

Místo realizace:
Děčín 

Cíl projektu:
Hlavním účelem projektu je snížit rizika recidivy a sociálního vyloučení u osob, kterým byl uložen alternativní trest či opatření a které se hlásí k romské menšině. 
Cílem je zvýšit pravděpodobnost, že tito klienti splní podmínky alternativního trestu nebo opatření a nebude jim uložen trest odnětí svobody. Romský mentoring napomůže k efektivnější práci s výše zmíněnými klienty, k posílení jejich právního vědomí a schopnosti uvědomit si závažnost situace, ve které se nacházejí, a k získání dovednosti tuto situaci řešit.

Cílové skupiny:

Klienti - Osoby, které se cítí být součástí romské menšiny a dostaly se do konfliktu se zákonem (klienti PMS). 

Především se jedná o: 

  • děti a mladistvé do 18 let, kterým bylo nebo může být uloženo opatření 
  • klienty starší 18 let, kterým byl nebo může být uložen alternativní trest.

Mentoři – vyškolení zástupci romské komunity, kteří pracují s klienty.


Hlavní aktivity:
Cca 5 romských mentorů vyškolených v předchozích projektech bude spolupracovat se střediskem PMS Děčín. Stěžejní část projektu tvoří terénní práce romských mentorů s klienty. Mentor je vyškolený laik, který je klientovi podporou a rádcem v jeho potřebách. S klienty ho spojuje sounáležitost s romskou komunitou, jazyková a kulturní blízkost. Působí jako prostředník mezi klientem a justicí a během výkonu alternativního trestu klientovi poskytuje praktickou pomoc a poradenství. Motivuje klienta k plnění povinností souvisejících s výkonem alternativních trestů a opatření, propojuje ho s poskytovateli odborných služeb v regionu. Kvalita poskytované služby je zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými na profesní rozvoj mentorů.

Výstupy projektu:
Pracovníci PMS každé dva měsíce hodnotí úspěšnost intervence mentora u jednotlivých klientů formou standardizované evidence. 
Kritéria úspěšnosti jsou: 

·         navázání či zlepšení spolupráce klienta s pracovníkem PMS po zapojení mentora,

·         úspěšné vykonání alternativního trestu klientem, 

·         posílení dovedností vést život bez konfliktu se zákonem, 

·         získání informací o klientovi důležitých pro PMS.


Zadavatel: 
město Děčín 

Dodavatel
RUBIKON Centrum, z. s.

Donor: 

Realizováno v rámci městského programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.Kontaktní osoba:

Marek Demner

ZPĚT