Rubikonoviny

Kontakt:

PhDr. Anita Beganyová, ředitelka PR
+420 724 329 105
beganyova@rubikoncentrum.cz