Další projekty

Zvyšování digitálních kompetencí k úspěšné integraci osob opouštějících výkon trestu

Doba realizace: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2023

Místo realizace: Česká republika, Slovenská republika

Donátor: Program Erasmus+

Cíl: Hlavním cílem projektu je vytvořit a otestovat modul prezenčního kurzu vč. e-learningového nástroje pro vzdělávání CS v této oblasti a iniciovat mezioborovou diskusi k tématu rozvoje „digital skills“ osob ve výkonu trestu. Vytvořený nástroj označujeme termínem „E-learning Beta“ a bude se jednat o produkt zpracovaný formou webové nebo mobilní aplikace.

Stručný popis: Záměrem projektu je zlepšit digitální kompetence osob ve výkonu trestu potřebných pro zvládnutí každodenních úkonů v on-line světě a zvýšit tak předpoklady k jejich úspěšné integraci. Absence digitálních dovedností a nízká schopnost reagovat na digitalizaci sehrávají v komplexu kumulace sociálního znevýhodnění této cílové skupiny (CS) stále výraznější roli. Odsouzení s nízkými „digital skills“ do vězení již vstupují a pobyt v uzavřeném prostředí bez kontaktu s rychlým vývojem moderních technologií a přístupu k informačním/komunikačním technologiím způsobuje jejich uvíznutí v tzv. digitální “propasti”. Ta se stává bariérou k zvládnutí běžných úkonů pro plnohodnotný život na svobodě a je jednou z významných bariér pro úspěšnou integraci.

Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou osoby ve výkonu trestu (VTOS).

Aktivity

  1. Mapování ekosystému a zpracování vstupů k přípravě prototypu
  2. Příprava prvního Prototypu vzdělávacího kurzu
  3. Testování Prototypu s CS projektu a vývoj „E-learning Beta“ nástroje
  4. Sdílení a šíření výstupů projektu
  5. Management projektu a spolupráce partnerů

Registrační číslo: (2022-1-CZ01-KA210-ADU-000083524)

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.

Partner: Konzultačné a informačné centrum Edukos