Další projekty

Alternativa pro Romy

Doba realizace projektu: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

Místo realizace projektu: Česká republika

Cíle projektu:

Zvýšit dostupnost alternativních trestů (AT) pro příslušníky romské menšiny a snížit bariéry pro jejich efektivní výkon.

Cílové skupiny:

CS1: Příslušníci romské menšiny, kteří se dostali do konfliktu se zákonem nebo jim konflikt se zákonem hrozí a kterým byl nebo jim může být uložen alternativní trest nebo opatření (dále CS1).

CS2: Odborná veřejnost setkávající se s tématem naplňování trestní spravedlnosti u příslušníků romské minority a jejich integraci se zaměřením na zástupce veřejné správy, NNO a policy makers.

Hlavní aktivity:

  • Modelová realizace služby Romský mentoring

Cíl: Prostřednictvím modelové realizace služby Romský mentoring poskytnout podporu 40 romským klientům s uloženým alternativním trestem, přičemž min. u 20 z nich bude intervence úspěšná

  • Motivační a informační osvětová kampaň pro příslušníky romské menšiny

Cíl: Zvýšit informovanost a právní povědomí 5000 příslušníků romské menšiny o jejich právech a povinnostech v rámci výkonu alternativních trestů (AT), podpořit jejich motivaci vykonávat AT prostřednictvím osvětové a motivační kampaně.

  • Konference pro odborníky a šíření výstupů

Cíl: Zvýšit informovanost 845 zástupců veřejné správy, NNO a policy makers o strategiích zvyšování vykonatelnosti AT u romských klientů a zvýšit jejich citlivost vůči specifickým potřebám CS romských klientů v rámci trestní justice.

  • Návrh systémových změn a doporučení

Cíl: Navrhnout a doporučit opatření a systémové změny směřující k podpoře realizace a udržitelnosti programů napomáhajících vykonatelnosti AT u příslušníků romské menšiny

  • Posílení kapacity RUBIKON Centra v oblasti prosazování systémových změn a lobbingu

Cíl: Zvýšit odborné know-how 10 pracovníků žadatele pro prosazování systémových změn a lobbing.

Registrační číslo projektu: 3710039

Realizátor: RUBIKON Centrum

Donátor: Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

Kontaktní osoba: Marek Demner