OSTRAVA – SOCIÁLNÍ REHABILITACE HNÍZDO

SOCIÁLNÍ REHABILITACE HNÍZDO

Adresa:
U Tiskárny 3, 702 00 OstravaProvozní doba:
Pondělí až pátek od 8 do 16 hodin
(vždy po předchozí domluvě s klienty)  
Vedoucí služby:
Lucie Škvaridlová
+420 723 891 170
[email protected]
Kontakt pro zájemce o službu:
Bc. Radka Mikulášková
+420 771 240 330
[email protected]

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Pokud máte zájem o službu Sociální rehabilitace Hnízdo, ozvěte se nám a domluvíme si schůzku. Na té probereme vaši situaci, podrobně vás seznámíme se službou a zodpovíme vaše dotazy. Když budeme mít volnou kapacitu a dohodneme se na spolupráci, uzavřeme spolu smlouvu o poskytování sociální služby. Pokud budeme mít kapacitu plnou, můžeme vás zařadit do pořadníku zájemců o službu.

Uzavřením smlouvy se stanete naším klientem a jako úplně první věc budeme řešit vaše bydlení. Jestliže žádné nemáte, zprostředkujeme vám jej ve standardním bytě na území Ostravy. K tomuto bytu uzavřete podnájemní smlouvu s naší organizací RUBIKON Centrum, které budete hradit náklady na bydlení. Pokud bydlení máte, ale hrozí vám, že o ně přijdete, pomůžeme vám situaci řešit.

Službu poskytujeme terénní formou, tedy přímo v domácnostech klientů. Od 1. 1. 2023 je celková kapacita služby je 25 klientů. Okamžitá kapacita služby jsou 3 klienti. Samotná služba Sociální rehabilitace Hnízdo je poskytována bezplatně.

POSLÁNÍ SLUŽBY
Naším posláním je pomáhat se začleněním do společnosti, dosažením soběstačnosti v každodenním fungování a vybudováním spokojeného života lidem v bytové nouzi, kteří se opakovaně ocitají v sociálním vyloučení, konfliktu se společností a se zákonem.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Služba je určena lidem se zkušeností s konfliktem se zákonem, kteří se nacházejí v akutní bytové nouzi, jsou ohroženi bezdomovectvím a sociálním vyloučením, s absencí přirozených zdrojů účinné podpory a přítomností celé řady závažných potíží – konflikty se zákonem, předluženost, nezaměstnanost, užívání návykových látek, duševní onemocnění, absence blízkých vztahů, potíže s fungováním ve společnosti apod. Jedná se o lidi od 18 let s trvalým bydlištěm na území města Ostravy.

CÍLE SLUŽBY
– Celková stabilizace klientů, posílení jejich sebevědomí, samostatnosti, nezávislosti a znovuzačlenění do běžného života, založené na prvořadém zprostředkování důstojného, stabilního a udržitelného bydlení na principu Housing First (bydlení především) a zejména poskytování podpory v udržení tohoto bydlení a komplexní životní změny.
– Rozvinutí dovedností a znalostí klientů pro každodenní život, naplňování jejich potřeb a oprávněných zájmů, řešení obtížných situací a dosažení osobní spokojenosti a soběstačnosti.
– Obnova a rozvoj blízkých vztahů, úspěšné fungování ve společnosti, předcházení sociálnímu vyloučení a opakování trestné činnosti.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Bydlení především – zprostředkování standardního bydlení bez předchozí „léčby“ či „tréninku” a následná intenzivní spolupráce dle individuálních potřeb klientů.
Individuální přístup – každého klienta vnímáme jako jedinečnou lidskou bytost s individuálními potřebami. Služby se snažíme v maximální možné míře tzv. šít na míru jednotlivým klientům.
Respekt a spolupráce – respektujeme klienty jako naše rovnocenné partnery, respektujeme jejich názory, přání a rozhodnutí. Služby jim poskytujeme formou vzájemné spolupráce, vedoucí k jejich osobnímu rozvoji a aktivizaci.
Důvěra a otevřenost – snažíme se vybudovat si s klientem důvěrný vztah, v němž spolu můžeme hovořit zcela otevřeně o jeho situaci, potřebách a možnostech naší spolupráce.
Svobodná volba – každý klient má právo vlastní volby a sám rozhoduje, s čím chce pomoci. Klienty vedeme k uplatňování své vůle a převzetí vlastní zodpovědnosti za rozhodování o svém životě.
Zotavení a zplnomocnění – zaměřujeme se na silné stránky klientů a jejich rozvoj. Pomáháme jim budovat důvěru ve vlastní schopnosti a naději na prožití kvalitního a spokojeného života navzdory všem omezením a dosavadním zkušenostem.

Uzavřením smlouvy se stanete naším klientem a jako úplně první věc budeme řešit vaše bydlení. Jestliže žádné nemáte, zprostředkujeme vám jej ve standardním bytě na území Ostravy. K tomuto bytu uzavřete podnájemní smlouvu s naší organizací RUBIKON Centrum, na základě které budete hradit náklady na bydlení. Pokud bydlení máte, ale hrozí vám, že o ně přijdete, pomůžeme vám situaci řešit.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Pokud jste s něčím nespokojen, máte pocit, že byla porušena vaše práva apod., můžete si na pracovníky nebo na poskytování či kvalitu služby stěžovat. Za podání stížnosti vás nikdo nesmí trestat. Každá stížnost musí být vyřízena do 30 dnů a vždy ji vyřizuje pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje. Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojen, můžete se obrátit na ředitelku společnosti, nebo na další instituce, uvedené níže.

Stížnost můžete podat sám, nebo ji za vás může podat váš zástupce, který vás bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Může ji podat také ten, kdo služby zařízení nevyužívá. Všechny stížnosti, včetně odpovědí na ně, jsou evidovány v knize Evidence stížností.

Můžete podávat také podněty a návrhy k provozu služby. V Ostravské pobočce je k tomuto určen speciální sešit s názvem Zajímá nás, co si myslíte.

Stížnosti můžete podávat několika způsoby, a to i anonymně:

Ústně: oslovte přímo někoho z pracovníků služby. Pracovník se vás dotáže, zda si přeje stížnost sepsat a předat k řešení vedoucí služby, která rozhodne o dalším postupu. Pracovník bude postupovat citlivě s ohledem na obsah sděleného a zároveň se snaží co nejvíce porozumět okolnostem, které ke stížnosti vedly. Pracovník vám nabídne možnost podpory při sepsání stížnosti nebo předá formulář k podání anonymní stížnosti prostřednictvím schránky na stížnosti.
Do Schránky důvěry: ta je k dispozici u hlavních dveří do kanceláře služby a můžete do ní podávat stížnosti anonymně. Odpověď dostanete písemně, v případě anonymního podání je odpověď vyvěšena po dobu 14 dní na dveřích do kanceláře.
Poštou na adresu: Sociální rehabilitace Hnízdo, U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava, nebo přímo na vedení společnosti: RUBIKON Centrum, z.ú., Novákových 439/6, 180 00 Praha. Odpověď dostanete poštou na vámi uvedenou adresu. Je možné využít také e-mailovou poštu na konkrétní pracovnici nebo využít obecný e-mail [email protected].
Dalším institucím po předchozím pro vás neuspokojivém řešení stížnosti: Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (28. října 117, 702 18 Ostrava), Odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (Charvátova 145/9, 110 00 Praha), Odboru inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (Podskalská 19, 128 01 Praha) nebo Veřejnému ochránci práv (Údolní 39, 602 00 Brno).