SYSTÉMOVÉ ZMĚNY

Spolu s českými a zahraničními partnery iniciujeme a prosazujeme systémové změny. Do těchto změn zapojujeme také kolegy s žitou zkušeností z výkonu trestu. Věříme, že spolupráce odborníků a lidí s žitou zkušeností může přinést ta nejlepší řešení. Jsme součástí poradních orgánů vlády a dalších pracovních skupin, které se tématům vězeňství, trestní justice a sociálního vyloučení věnují. Jsme iniciátory vzniku a jedním ze zakladatelů Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), ve které nadále aktivně působíme.

Co prosazujeme:

1. Změny v trestní politice
Prosazujeme změny trestního zákoníku, které by snížily míru uvěznění v ČR. Ta je 4. nejvyšší v EU. Snížení vězeňské populace je jednou z našich priorit, má také podporu odborné veřejnosti.  Prosazujeme další změny v trestní politice, které povedou k větší integraci lidí s trestní minulostí i zohlednění potřeb obětí.

2. Změny v oblasti dluhů
Už několik let prosazujeme změny v oblasti řešení zadluženosti v ČR. Usilujeme o zkrácení doby oddlužení a snazší vstup do insolvence, ale i výrazné zjednodušení systému exekucí, především o zavedení principu 1 dlužník – 1 exekutor. Usilujeme také o změnu způsobu srážek, protože v současném nastavení se dlužníkům nevyplácí pracovat.

3. RESCALED aneb reforma věznic
Jsme součástí evropského hnutí RESCALED, které usiluje o rozvoj malých komunitních věznic. RESCALED staví na 3 principech: věznice by měly být malé, měly by umožňovat individuální a diferenciovaný přístup z hlediska bezpečnosti i potřeb odsouzených a měly by být integrované v komunitě.

4. Tréninkové zaměstnání
V rámci platformy PLATZ usilujeme o podporu tréninkového zaměstnávání a jeho ukotvení v systému aktivní politiky zaměstnanosti. Tréninková místa pro lidi po propuštění z výkonu trestu jsou vhodným prvním krokem směrem k zaměstnání na otevřeném trhu práce.

5. Zjednodušení systému sociálních dávek
Ve spolupráci s dalšími organizacemi prosazujeme zjednodušení systému sociálních dávek. Současný systém je administrativně nesmírně náročný pro klienty i zaměstnance úřadů práce a vede často k dlouhým lhůtám pro vyplácení dávek.

S kým spolupracujeme:

Asociace organizací v oblasti vězeňství
České priority
Člověk v tísni
Frank Bold
Charita ČR
Institut pro sociální inkluzi
Institut pro prevenci a řešení předlužení
Ministerstvo spravedlnosti
PLATZ – Platforma tréninkového zaměstnávání
Pracovní skupina pro trestní politiku pod Radou vlády pro lidská práva
RESCALED – European movement for detention houses
SPOT – Centrum pro společenské otázky
Wayback
Zmocněnkyně pro lidská práva