Oznamování protiprávního jednání

Ochrana oznamovatelů je v organizaci RUBIKON Centrum zavedena v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

Na základě Zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, o jehož spáchání se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro RUBIKON Centrum, z.ú.

Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

c) porušuje Zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí: 

 1. zaměstnání,
 2. služba,
 3. samostatná výdělečná činnost,
 4. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 5. výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“),
 6. správa svěřenského fondu,
 7. dobrovolnická činnost,
 8. odborná praxe, stáž, nebo
 9. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu podle Zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Příslušné osoby pověřené k přijímání a prošetření oznámení: 

Mgr. Silvie Silná

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS RUBIKON Centrum, z.ú.: 

 • písemně na adresu RUBIKON Centrum, z. ú., Mgr. Silvie Silná, Novákových 439/6 180 00 Praha 8 (lze zaslat poštou či předat osobně na této adrese), na obálku uveďte text: „Neotevírat – pouze k rukám příslušné osoby“
 • telefonicky na čísle +420 770 124 404
  • o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam
 • e-mailem: [email protected]
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem je možné sjednat termín osobní schůzky

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Informace o zpracování osobních údajů 

Pokud oznamovatel uvede v oznámení své osobní údaje, bude je RUBIKON Centrum, z.ú. jako správce údajů zpracovávat, neboť je to nezbytné k prošetření oznámení (pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle Zákona). Doba zpracování činí 5 let ode dne přijetí oznámení. Správce nebude údaje předávat jiné osobě.