Další projekty

Čas pracovat

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Místa realizace projektu:  Středočeský, Karlovarský a Moravskoslezský kraj

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu:

Projekt usiluje o zlepšení postavení osob se záznamem v Rejstříku trestů (RT) na trhu práce. Jedná se o osoby s kumulací hendikepů, jejichž sociální znevýhodnění jsou umocněna prokazatelnými překážkami na trhu práce v podobě nadužívání záznamu v RT v náborové praxi zaměstnavatelů. Cílem projektu je dosáhnout u těchto osob dlouhodobějších změn, které budou mít pozitivní dopad nejen na získání a udržení pracovního uplatnění, ale také na zvýšení kvality života a sociální integrace.

Stručný popis projektu:

Projekt reaguje na problém nízké míry zaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací a záznamem v RT a na problém jejich dlouhodobé nezaměstnanosti, a to prostřednictvím komplexu služeb šitých na míru potřebám osob se záznamem v RT.

Hlavní aktivity:

 • Nábor a výběr
  Do projektu jsou zapojeni účastníci ve spolupráci s Probační a mediační službou, Úřadem práce ČR, sociálními kurátory, NNO, jejichž pracovníci předávají nabídku účasti v projektu klientům z daných regionů. Aktivita probíhá formou individuálních schůzek či skupinových workshopů.
 • Poradenství k identifikaci pracovního uplatnění
  Aktivita probíhá formou individuálního poradenství s prvky kariérového poradenství a motivačních rozhovorů. Výsledkem je zohlednění individuálních potřeb a situace klienta, jeho zapojení do konkrétních aktivit projektu a nasměrování k vhodnému pracovnímu uplatnění.
 • Pracovní diagnostika a Development Centra
  Jde o nadstavbovou formu pro identifikaci pracovního potenciálu klientů, aktivita obsahuje Pracovní diagnostiku a Development Centra.
 • Poradenství k rozvoji dovedností pro hledání zaměstnání
  Jedná se o individuální poradenství klientům zaměřené na rozvoj dovedností pro hledání zaměstnání.
 • Pracovní trénink a rekvalifikace
  Jedná se o aktivitu, která umožňuje účastníkům projektu prostřednictvím tréninkových míst zvýšit pracovní návyky a získat dovednosti potřebné pro další prostup na trh práce. Součástí aktivity jsou rekvalifikace, které umožní účastníkům zvýšení, rozšíření či obnovení potřebné kvalifikace.
 • Pohovory nanečisto (PN)
  Jedná se o cvičné přijímací pohovory, které absolvují klienti se zástupci zaměstnavatelů, prostřednictvím kterých získají zkušenost v simulovaném pohovoru blížícímu se reálným přijímacím pohovorům. V sekundárním důsledku napomáhají PN motivaci zaměstnavatelů se o téma zaměstnávání osob se záznamem v RT zajímat, měnit přístup k náborové praxi a vnímat tyto osoby jako plnohodnotný zdroj zaměstnanců.
 • Zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci
  Aktivita zahrnuje zprostředkování kontaktu mezi klienty a zaměstnavatelem. Klientům jsou nabízeny vhodné pracovní pozice u spolupracujících zaměstnavatelů, pro které nejsou sociální znevýhodnění klienta a záznam v RT překážkou. Poradce dále podporuje klienty v setrvání v pracovním procesu, poskytuje podporu v motivaci a adaptaci, v předcházení a včasném řešení případných potíží, které by mohly být příčinou ukončení pracovního poměru.
 • Rozvoj základních finančních kompetencí
  Jedná se o motivační aktivitu určenou k překonání barier pro uplatnění na trhu práce a udržení zaměstnání formou rozvoje finanční gramotnosti a následného řešení zadluženosti.

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002492

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s.