Další projekty

Děčín – Romský mentoring 2016

Doba realizace projektu: 05/2016 – 12/2016

Místo realizace projektu: Děčín

Cíl projektu:

Hlavním účelem projektu je snížit rizika recidivy a sociálního vyloučení u osob, kterým byl uložen alternativní trest či opatření a které se hlásí k romské menšině.
Cílem je zvýšit pravděpodobnost, že tito klienti splní podmínky alternativního trestu nebo opatření a nebude jim uložen trest odnětí svobody. Romský mentoring napomůže k efektivnější práci s výše zmíněnými klienty, k posílení jejich právního vědomí a schopnosti uvědomit si závažnost situace, ve které se nacházejí, a k získání dovednosti tuto situaci řešit.

Cílové skupiny:

Klienti – Osoby, které se cítí být součástí romské menšiny a dostaly se do konfliktu se zákonem (klienti PMS).

Především se jedná o:

  • děti a mladistvé do 18 let, kterým bylo nebo může být uloženo opatření
  • klienty starší 18 let, kterým byl nebo může být uložen alternativní trest.
  • Mentoři – vyškolení zástupci romské komunity, kteří pracují s klienty.

Hlavní aktivity:

Cca 5 romských mentorů vyškolených v předchozích projektech bude spolupracovat se střediskem PMS Děčín. Stěžejní část projektu tvoří terénní práce romských mentorů s klienty. Mentor je vyškolený laik, který je klientovi podporou a rádcem v jeho potřebách. S klienty ho spojuje sounáležitost s romskou komunitou, jazyková a kulturní blízkost. Působí jako prostředník mezi klientem a justicí a během výkonu alternativního trestu klientovi poskytuje praktickou pomoc a poradenství. Motivuje klienta k plnění povinností souvisejících s výkonem alternativních trestů a opatření, propojuje ho s poskytovateli odborných služeb v regionu. Kvalita poskytované služby je zajištěna pravidelnými supervizemi zaměřenými na profesní rozvoj mentorů.

Výstupy projektu:

Pracovníci PMS každé dva měsíce hodnotí úspěšnost intervence mentora u jednotlivých klientů formou standardizované evidence.
Kritéria úspěšnosti jsou:

  • navázání či zlepšení spolupráce klienta s pracovníkem PMS po zapojení mentora,
  • úspěšné vykonání alternativního trestu klientem,
  • posílení dovedností vést život bez konfliktu se zákonem,
  • získání informací o klientovi důležitých pro PMS.

Zadavatel: město Děčín

Dodavatel: RUBIKON Centrum, z. s.

Donátor:Realizováno v rámci městského programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Kontaktní osoba: Marek Demner