Další projekty

Dejme druhou šanci

Doba realizace projektu: 1.8.2014 – 30.4.2016, prodlouženo do 31. 7. 2016

Místo realizace projektu: Česká republika

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit rovný přístup k zaměstnání pro osoby, které jsou znevýhodněny záznamem v rejstříku trestů a tím dosáhnout ochrany lidských práv u této cílové skupiny, dále zvýšit právní vědomí cílové skupiny osob se záznamem v RT v oblasti vstupu na trh práce a posílení schopnosti konstruktivně překonávat bariéry pro rovný přístup k zaměstnání. Mezi další cíle projektu patří zvýšit informovanost o rovném zacházení a zaměstnávání osob se záznamem v RT, narušit stereotypní uvažování vůči osobám se záznamem v RT u veřejnosti a zástupců zaměstnavatelů, posílit aktivní participaci zástupců veřejné správy, NNO a policy makers na řešení problémů s rovným zacházením osob se záznamem v RT v oblasti zaměstnávání této skupiny a posílit jejich spolupráci, navrhnout doporučení systémových změn a dílčích opatření směřující k podpoře rovného přístupu k zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce z důvodu záznamu v rejstříku trestů a návrh k jejich prosazení a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a posílit udržitelnost RUBIKON Centra.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se záznamem v rejstříku trestů, veřejnost (se zaměřením na zaměstnavatele), odborná veřejnost (NNO, zástupci veřejné správy, policy makers)

Hlavní aktivity:

 • Poradenství pro osoby se záznamem v RT – bude probíhat přímá práce s klienty se záznamem v RT formou poradenství a podpory těchto osob při vstupu na trh práce. Poradenství bude probíhat formou individuálních konzultací. Výstupem aktivity bude Studie k problematice rovného zacházení.
 • Motivační a informační osvětová kampaň pro širokou veřejnost – v rámci této aktivity budou vytvořeny a distribuovány příručky k rovnému zacházení na trhu práce, přesněji příručka pro osoby se záznamem a příručka pro zaměstnavatele, proběhnou Pohovory nanečisto, posterová kampaň na níž naváže krátký tématický spot, výzva pro zaměstnavatele a direct mailing
 • Návrh systémových změn a dílčích opatření – v rámci této aktivity bude působit pracovní skupina složená ze zástupců státní i nevládní sféry a klíčových aktérů v příslušné oblasti. Bude zpracována studie k doporučení systémových změn a dílčích opatření. Bude zároveň přihlédnuto ke zkušenostem ze zahraničí. V závěru projektu bude uspořádána konference k možnostem uplatnění těchto změn a opatření, směřujících k odbourávání bariér v zaměstnávání trestaných osob.
 • Rozvoj služeb a udržitelnost RC – dojde k rozšíření nabídky služeb Pracovní agentury Rubikon o poradenství se zaměřením na prosazování rovného přístupu k zaměstnání osob se záznamem. Toto poradenství bude poskytováno jak těmto osobám, tak bude prezentováno formou osvěty pro zaměstnavatele. Druhou částí této klíčové aktivity bude ukotvení firemního fundraisingu jako nového nástroje diverzifikace finančních prostředků RC.

Výstupy projektu

 • Inovativní produkty
  • Manuál poradce
  • Příručka pro osoby se záznamem v rejstříku trestů
  • Příručka pro zaměstnavatele
  • Studie k problematice rovného zacházení
  • Návrh systémových změn a dílčích opatření
 • Kampaň „Nemám svatozář. Mám práci.“

 • Fotogalerie z konference Nemám svatozář. Mám práci.

Registrační číslo projektu: 3610063

Realizátor: RUBIKON Centrum

Donátor: Projekt DEJME DRUHOU ŠANCI je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

Kontaktní osoba: Zuzana Nováková