Další projekty

Dejme šanci ženám se záznamem

Doba realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2018

Místo realizace projektu: hl. m. Praha

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: 

Hlavní cílem projektu je zlepšit postavení žen se záznamem v rejstříku trestů na trhu práce, zprostředkovat jim zaměstnání a využít flexibilních forem práce. Dalším cílem je zvýšit povědomí o projevech a předcházení vícečetné diskriminace této cílové skupiny u zaměstnavatelů.

Stručný popis projektu:

Projekt reaguje na problém nerovného postavení vybraného segmentu žen se záznamem v rejstříku trestu na trhu práce a jejich nízkou zaměstnanost.

Hlavní aktivity:

 • Motivační kurzy a pohovory
  Jedná se o informační a motivační aktivitu, cílem je zpřístupnit CS informace k možnostem vstupu na trh práce a motivovat je aktivitnímu posilování ekonomického postavení a dlouhodobému návratu na trh práce. KA bude probíhat ve dvou modulech (postupně či bez využití kurzu): SKUPINOVÉ MOTIVAČNÍ KURZY, INDIVIDUALNÍ MOTIVAČNÍ POHOVORY.
 • Základní profesní a sociální poradenství
  Aktivita probíhá formou individ. profesního poradenství s prvky kariérového poradenství a motivačních rozhovorů. Zahrnuje témata jako např. vzdělání, aktuální soc. a rodin. situace vč. její bilance se vstupem do zaměstnání, analýza aktuálních i minulých prac. aspirací a pracovních zkušeností apod. V případě potřeby je součástí aktivity PORADENSTVÍ K SOC STABILIZACI jako služba usnadňující návrat na trh práce.
 • Poradenství při hledání zaměstnání
  Aktivita probíhá s ohledem na profil a potřeby stanovené v osobním plánu, probíhá ve dvou modulech:
  – Individuální poradenství k rozvoji dovedností pro hledání zaměstnání
  – Skupinový vzdělávací program „Žena na trhu práce“- sada tematických kurzů na zvládání překážek při hledání zaměstnání s využitím skupinové dynamiky a sdílení zkušeností. Do vedení kurzu jsou zapojeny ženy, které řešení dané situace zvládly (peer mentorky).
 • Trénink a vzdělávání pro udržitelné zaměstnání
  Probíhá formou vzdělávání a tréninkových míst s cílem posílení pracovních návyků a dílčích socio -profesních dovedností: např. základy PC, práce s časem, přijímání autority, sebe disciplína a sebeorganizace apod. Součástí tréninku je odborná podpora a rozvojové vedení přímo na pracovišti. Vzdělávání  zahrnuje podporu při zvýšení kvalifikace (či rozšíření/obnovení), např. rekvalifikace a kurzy „asistentka/sekretářka“, „práce s PC“, úklidové služby, atd.
 • Pohovory nanečisto pro ženy
  Jedná se o cvičné přijímací pohovory, které absolvují klientky se zástupci zaměstnavatelů, prostřednictvím kterých získají zkušenost v simulovaném pohovoru blížícímu se reálným přijímacím pohovorům. V sekundárním důsledku napomáhají PN motivaci zaměstnavatelů se o téma zaměstnávání osob se záznamem v RT zajímat, měnit přístup k náborové praxi a vnímat tyto osoby jako plnohodnotný zdroj zaměstnanců.
 • Zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci
  Aktivita zahrnuje zprostředkování kontaktu mezi klientkou a zaměstnavatelem. Klientkám jsou nabízeny vhodné pracovní pozice u spolupracujících zaměstnavatelů, pro které nejsou sociální znevýhodnění klientek a záznam v RT překážkou. Poradce dále podporuje klientky v setrvání v pracovním procesu, poskytuje podporu v motivaci a adaptaci, v předcházení a včasném řešení případných potíží, které by mohly být příčinou ukončení pracovního poměru.
 • Rozvoj finančních kompetencí a právní poradenství
  Jedná se o motivační aktivitu určenou k překonání barier pro uplatnění na trhu práce a udržení zaměstnání formou rozvoje finanční gramotnosti a posílení ekonomické samostatnosti.
 • Osvěta pro zaměstnavatele
  Aktivita je určena cílové skupině zaměstnavatelů bez zkušenosti se zaměstnáváním žen se záznamem v RT a probíhá ve dvou modulech:
  1. Info-osvěta, v rámci které vznikne „Příručka pro zaměstnavatele“
  2. Zážitková osvěta, která zahrnuje Pohovory nanečisto a Snídaně se zaměstnavateli – neformální setkání  zaměstnavatelů s diskuzi k aspektům vícečetné diskriminace a sdílení dobré praxe tak, aby zaměstnavatelé zvýšili svou informovanost k možnostem rovného přístupu a rozšíření náborové praxe pro ženy se záznamem v RT.
 • Poradenství pro zaměstnavatele
  Probíhá formou individuálního poradenství se zaměřením na kultivaci náborové praxe vč. podpory při zavádění flexibilních forem práce a dalších opatření zamezujících segregaci žen se záznamem v RT.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003243

Realizátor: RUBIKON Centrum,  z. s.