Další projekty

Integrace osob s trestní minulostí zpět do společnosti

Doba realizace: 1. 3. 2022 – 31. 12. 2022

Donátor:  Nadace BLÍŽKSOBĚ

Výše Nadačního příspěvku: 100 000,- Kč

Cíl: Cílem projektu je podpořit úspěšnou integraci cílové skupiny osob s trestní minulostí do společnosti se zohledněním jejich individuálních potřeb.

Stručný popis: Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu osob z cílové skupiny v dlouhodobějších změnách v životních strategiích, zvýšení zaměstnanosti a ekonomické a sociální stability, a tím snižují rizika negativního dopadu sociálního vyloučení nejen na tyto osoby, ale i na kvalitu života společnosti.

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou projektu jsou osoby ve výkonu trestu odnětí svobody připravující se na propuštění, osoby s trestní minulostí po výkonu trestu odnětí svobody, vykonávající alternativní trest a další osoby s trestní minulostí, především se záznamem v Rejstříku trestů.

Projekt je určen osobám z CS v produktivním věku, ženám i mužům, kteří mají aktivní snahu o nápravu a změnu postojů a chování v oblastech: zaměstnanost, zadluženost, hospodaření s penězi, bydlení a placení nájmu, převzetí odpovědnosti, a které jsou motivované k zapojení do běžného života.

Klíčové aktivity: 

Podpora v přípravě na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Podpora v pracovní integraci a sociální stabilizaci

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.