Další projekty

JAK NA DLUHY A ODDLUŽENÍ

Doba realizace: 1. 9. 2019 –30. 6. 2022

Místo realizace: Hlavní město Praha

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Cíl projektu: Zajistit u 450 osob z cílové skupiny projektu stabilizaci v jejich ekonomické situaci, zvýšit jejich informovanost a kompetence k udržení finančního zdraví a řešení dluhů a poskytnout jim odbornou podporu pro praktické řešení jejich zadluženosti či předlužení.

Stručný popis: Projekt reaguje na problém finanční nestability, zadluženosti a předluženosti výrazně ohrožené skupiny, kterou jsou osoby s trestní minulostí, zejména osoby v a po vězení.

Klíčové aktivity:

Vstupní motivační aktivity

Jedná se o informační a motivační aktivitu, jejím cílem je zvýšit informovanost osob z CS (cílové skupiny) o možnostech řešení zadluženosti a aktivizovat je k využití podpory v projektu. Aktivita bude probíhat ve dvou modulech (postupně či bez využití motivační besedy): SKUPINOVÉ MOTIVAČNÍ BESEDY, INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ POHOVOR.

Analýza dluhové situace a rozvoj kompetencí

Aktivita je zaměřena na posílení kompetencí cílové skupiny k práci s dluhy, provedení podrobné analýzy dluhové situace. Probíhá formou individuálních pohovorů. Kromě odborného poradenství je podporována motivace k aktivnímu řešení situace, včetně zapojení peer mentora.

Sestavení individuálního plánu řešení

Aktivita probíhá formou individuálních konzultací. Na základě analýzy provedené v předchozí aktivitě je společně s klientem sestaven individuální plán řešení, jsou posilovány kompetence potřebné k porozumění širších souvislostí řešení a posilována motivace a zvýšení celkové připravenosti klienta plán realizovat. Součástí práce s klientem jeho aktivní účast na přípravě plánu, dluhový specialista klienta informuje o možnostech řešení a poskytuje mu potřebnou odbornou pomoc.

Realizace individuálního plánu řešení

Dluhový specialista s cílovou skupinou pracuje na realizaci jednotlivých kroků plánu řešení, plán dle potřeb aktualizuje, dle potřeb připojuje ke spolupráci právníka, posiluje motivaci klienta. Řešení dluhové situace klienta probíhá ve třech variantách:

  1. U klienta s pohledávkami relativně nízkými, ve fázi předsoudní a soudní
  2. U klientů ve fázi exekuční
  3. U klientů předlužených bez možnosti řešení situace osobním bankrotem

Právní poradenství a terapeutická podpora

Aktivita je zaměřena na podporu cílové skupiny odborným poradenstvím ve specifických situacích řešení zadluženosti. Jedná se o nadstavbové odborné poradenství (pracovní poradenství a terapeutickou podporu), které CS využívá během zapojení do ostatních

aktivit projektu, zejména 3 a 4 na základě potřeb CS a doporučení dluhového specialisty.

Spolupráce se zaměstnavateli při podpoře CS

Aktivita spočívá ve zvyšování kompetencí klienta s exekucí v komunikaci se zaměstnavatelem, součinností se zaměstnavateli, u kterých je CS zaměstnána a kde exekuce mohou znamenat bariéru pro jejich ekonomickou aktivitu a soběstačnost.

Zpracování výukových materiálů pro CS

V rámci aktivity vzniknou dva informační produkty sloužící v průběhu poradenského procesu jako podpůrný nástroj k zvyšování kompetencí k řešení dluhové problematiky

  1. Brožura Jak se oddlužit
  2. Interaktivní webová kalkulačka. Jde o nástroj, který pomůže CS řešit situaci v exekuci a oddlužení

Specifický význam bude mít zapracování aktuálních změn v rámci schválené novely insolvenčního zákona, které jsou v průběhu projektu očekávány.

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011215

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.