Další projekty

JAK NA DLUHY

Doba realizace: 1. 8. 2019 – 31. 8. 2022

Místa realizace: Středočeský, Karlovarský a Moravskoslezský kraj

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: Zajistit u 450 osob z cílové skupiny projektu stabilizaci v jejich ekonomické situaci, zvýšit jejich informovanost a kompetence k udržení finančního zdraví a řešení dluhů a poskytnou jim odbornou podporu pro praktické řešení jejich zadluženosti či předlužení.

Stručný popis: Projekt reaguje na problém finanční nestability, zadluženosti a předluženosti výrazně ohrožené skupiny, kterou jsou osoby s trestní minulostí, zejména osoby v a po vězení.

Klíčové aktivity:

Vstupní motivační aktivity

Jedná se o informační a motivační aktivitu, cílem je zvýšit informovanost osob z CS (cílové skupiny) o možnostech řešení zadluženosti a aktivizovat je k využití podpory v projektu. Aktivita bude probíhat ve dvou modulech (postupně či bez využití kurzu): SKUPINOVÉ MOTIVAČNÍ BESEDY, INDIVIDUÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ POHOVOR.

Analýza dluhové situace a rozvoj kompetencí CS v oblasti práce s dluhy

Aktivita je zaměřena na posílení kompetencí cílové skupiny k práci s dluhy – provedení podrobné analýzy dluhové situace. Kromě odborného poradenství je podporována motivace k aktivnímu řešení situace, vč. zapojení peer mentora.

Sestavení individuálního plánu řešení

Aktivita probíhá formou individuálních konzultací. Na základě analýzy provedené v předchozí aktivitě je společně s klientem sestaven individuální plán řešení, jsou posilovány kompetence potřebné k porozumění širších souvislostí řešení a posilována motivace a zvýšení celkové připravenosti klienta plán realizovat. Součástí práce s klientem jeho aktivní účast na přípravě plánu, dluhový specialista klienta

informuje o možnostech řešení a poskytuje mu potřebnou odbornou pomoc.

 

Realizace individuálního plánu řešení

Dluhový specialista s CS pracuje na realizaci jednotlivých kroků plánu řešení, plán dle potřeb aktualizuje, posiluje motivaci klienta.

Řešení dluhové situace klienta probíhá ve třech variantách:

  1. U klientů s pohledávkami relativně nízkými, ve fázi předsoudní a soudní.
  2. U klientů ve fázi exekuční.
  3. U klientů předlužených bez možnosti řešení situace osobním bankrotem.

Právní poradenství a terapeutická podpora

Aktivita je zaměřena na podporu CS odborným poradenstvím ve specifických situacích řešení zadluženosti

Jedná se o nadstavbové odborné poradenství (pracovní poradenství a terapeutickou podporu), které CS využívá během zapojení do ostatních aktivit projektu, zejména 3 a 4 na základě potřeb CS a doporučení dluhového specialisty.

Spolupráce se zaměstnavateli při podpoře CS

Aktivita spočívá ve zvyšování kompetencí klienta s exekucí v komunikaci se zaměstnavatelem, součinností se zaměstnavateli, u kterých je CS zaměstnána a kde exekuce mohou znamenat bariéru pro jejich ekonomickou aktivitu a soběstačnost.

Zpracování informačních a výukových materiálů pro CS

V rámci aktivity budou vytvořeny dva informační a výukové materiály pro CS, které budou v průběhu poradenského procesu sloužit jako podpůrný nástroj k zvyšování finanční a dluhové gramotnosti CS a zvyšování dílčích kompetencí potřebných k řešení dluhové problematiky.

Zpracování materiálů pro CS bude reflektovat již existující informační zdroje a zaměřovat se zejména na doposud nepokryté oblasti. Specifický význam bude mít zapracování aktuálních změn v rámci insolvence, které jsou v průběhu projektu očekávány.

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010641 Realizátor: RUBIKON Centrum,  z. ú.