Další projekty

Komplex prostupu na trh práce v Kolíně

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Místo realizace projektu: Kolín

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu: 

Vybavit min. 66 osob z CS kompetencemi potřebnými pro uplatnění ve společnosti, přičemž u 34 z nich dosáhnout připravenosti pro okamžité uplatnění na trhu práce. Cílů bude dosaženo  pomocí komplexní podpory zaměřené na faktory sociálního vyloučení dle pojetí aktuálního Strategického plánu pro sociální začleňování Kolín.

Cílová skupina: 

Osoby sociálně vyloučené (či ohrožené tímto) a z řad romské menšiny v Kolíně se zaměřením na nezaměstnané s trestní minulostí.

Hlavní aktivity: 

Klíčové aktivity představují ucelený komplex poradenských a motivačních intervencí zaměřených na zvýšení uplatnění CS ve společnosti, zvýšení její uplatnitelnosti na trhu práce a finanční gramotnosti.

  • Výběr a aktivizace cílové skupiny
  • Motivační program Práce a dluhy
  • Romský mentoring
  • Příprava na zaměstnání
  • Tréninková místa a kurzy k rozšíření odbornosti
  • Výběr a zapojení romských mentorů
  • Poradenství pro předcházení a řešení finanční nestability

Jednotlivé intervence v rámci klíčových aktivit budou poskytovány formou fakultativní činnosti mimo Zákon č. 108/2006 sb. O sociálních službách. Žadatel není poskytovatelem sociálních služeb. Aktivity projektu s ohledem na specifické potřeby CS představují nadstavbu k činnosti Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS) a Úřadu práce ČR (dále jen ÚP) příp. dalších spolupracujících organizací. Unikátnost projektu je v zaměření na specifická témata plynoucí z trestní minulosti CS (např. záznam v Rejstříku trestů jako bariéra na trhu práce) a její příslušnosti k romské menšině (např. komunikační vybavenost jako bariéra při komunikaci se zaměstnavatelem) spolu s dalšími faktory sociálního vyloučení.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0002244

Realizátor: RUBIKON Centrum, z.s.