Další projekty

Komplex resocializačního programu RUBIKON Centra v Ostravě

Doba realizace: 1. 1. 2023 až 31. 12. 2025
Místo realizace: Ostrava
Donátor: Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

 

Cíl: Podpořit 180 osob z CS1 v sociálním začlenění se zaměřením na zvýšení zaměstnatelnosti těchto osob a snížení bariér, které vstupu a setrvání na trhu práce brání.

Stručný popis: 

Projekt si klade za cíl přispět k podpoře sociálního začlenění v Ostravě. Zaměřuje se na klíčové oblasti podporující sociální začleňování zejm. vytvářet podmínky pro vstup a udržení se na trhu práce,  snižovat riziko sociálního vyloučení v důsledku předluženosti a podpořit přípravu vězňů na opuštění výkonu trestu a jejich následné začlenění do společnosti.

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou osoby žijící v Ostravě, které opouští výkon trestu odnětí svobody, mají záznam v Rejstříku trestů či jsou ohrožené dluhy a exekucemi.

Klíčové aktivity

  1. Mapování potřeb a motivace
  2. Analýza sociálněekonomické situace CS1, sestavení individuálního plánu řešení životní  změny
  3. Realizace změny v oblasti zaměstnatelnosti
  4. Realizace změny v zadluženosti a sociální stabilitě
  5. Pracovní tréninková místa
  6. Podpora zvyšování kompetencí za pomoci peer konzultanta
  7. Podpora zvyšování kompetencí skrze Svépomocnou skupinu
  8. Podpora pro práci s klienty

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.