Další projekty

Komunitní centrum a zahrada RESTO

Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 – 31. 12. 2018

Místo realizace projektu: MČ Praha 8 s dopadem na celé území hl. m. Prahy

Donor: Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:  

Podpořit sociální začlenění min. 200 osob ve a po výkonu trestu a 80 členů rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Prostřednictvím zapojení min. 250 osob ze sekundární cílové skupiny podpořit rozvoj místní komunity a její sociální soudržnost.

Stručný popis: 

Projekt spočívá ve vytvoření Komunitního centra a zahrady RESTO (KCaZ), které umožní funkční propojení služeb pro osoby ve a po výkonu trestu odnětí svobody (CS1) a jejich rodin s dětmi v nepříznivé situaci (CS2) s vytvořením místa pro setkávání širší komunity. Vycházíme z přesvědčení a zkušeností, že sociální integrita komunity hraje významnou roli v procesu sociální integrace.

Hlavní aktivity:

 • Zřízení a vybavení komunitního centra se zahradou
  Cíl: Vybudovat komunitní centrum a zahradu s denní kapacitou min. 50 osob.
 • Aktivizace a zapojení stakeholderů, místních aktérů a CS do realizace projektu
  Cíl: Vytvořit funkční síť stakeholderů, místních aktérů, obyvatel a zástupců CS1,CS2 (v rozsahu min. 70 osob a 10 subjektů) a nastavit participativní model řízení KCaZ. 
 • Informační a vzdělávací aktivity v oblasti finanční gramotnosti a prevence předluženosti
  Cíl: Zvýšit informovanost v oblasti finanční gramotnosti a řešení dluhů u 150 osob z CS1, CS2 a prokazatelně zlepšit situaci v oblasti zadluženosti u min. 95 z nich. 
 • Informační a vzdělávací aktivity pro sociální a pracovní integraci
  Cíl: Zlepšit předpoklady min. 83 osob z CS1 k sociální a pracovní integraci a u min. 62 z nich dosáhnout měřitelného posunu.
 • Podpora rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci
  Cíl: Zvýšit sociální stabilitu a rozšířit zdroje pro zlepšení nepříznivé sociální situace min. u 80 členů rodin s dětmi osob ve/po výkonu trestu (CS2), u min. 25 rodin dosáhnout komplexní měřitelné změny.
 • Provoz komunitní zahrady a společenské místnosti – průřezová aktivita
  Cíl: Umožnit přirozené setkávání pro min. 150 obyvatel komunity z různých sociálních a věkových skupin a získat min. 50 aktivních členů komunitní zahrady.
 • Sociálně kulturní a osvětové aktivity zaměřené na problematiku osob z primárních cílových skupin
  Cíl: Informovat min. 200 členů obyvatel nejen místní a nadmístní komunity o situaci  CS1 a CS2 s cílem zvýšit citlivost k tématu sociálního vyloučení, do osvětových aktivit zapojit min. 50 osob z primárních CS projektu.
 • Podpora aktivity místní sítě aktérů ve prospěch cílových skupin
  Cíl: Posílit proaktivitu a participaci zástupců místní komunity a na základě jejich zapojení zrealizovat 10 pravidelných a 30 jednorázových aktivit se zapojením min. 60 osob z primárních CS.
 • Řízení projektu, evaluace dopadu a kapacity žadatele k realizaci projektu
  Cíl: Zajistit efektivní realizaci projektu směrem k úspěšnému naplnění cílů projektu a evaluaci jeho dopadu.

Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000162

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s.