Další projekty

Na našem hlase záleží: zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn ve vězenství

Doba realizace: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024

Místa realizace: Pobočky RUBIKON Centra, primárně pobočka v Ostravě

Donor: Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

 

https://www.activecitizensfund.cz/
https://eeagrants.org/
https://osf.cz/
https://www.vdv.cz/
https://www.skautskyinstitut.cz/

Cíl projektu: Ověřit využití konceptu zmocnění znevýhodněné skupiny lidí s trestní minulostí a jejich zapojení do tvorby politik a prosazování systémových změn ve vězeňství a trestní justici.

Stručný popis:

Projekt vychází z přesvědčení, že cílová skupina osob s trestní minulostí disponuje unikátní expertízou založenou na žité zkušenosti. Tato žitá zkušenost může přinést novou perspektivu k obhajobě jejich potřeb a přinést inspiraci pro efektivnější nastavení systému práce s cílovou skupinou. Koncept zapojování klientů na úrovni ovlivňování systému je v ČR prozatím v počátcích, ve vězeňství a trestní justici není využíván vůbec.

V rámci projektu navážeme na naše dosavadní aktivity k podpoře a zplnomocňování osob s trestní minulostí s cílem vytvořit předpoklady pro zapojení cílové skupiny do oblasti advokačních aktivit a zohlednění žité zkušenosti při tvorbě politik ve vězeňství a trestní justici.

K naplnění záměru projektu dospějeme komplexem aktivit, které se zaměří na:
– rozvoj zapojování cílové skupiny v rámci RUBIKON Centra a zohlednění těchto principů v našich interních předpisech a procesech,
– zvýšení kompetencí vybraných zástupců cílové skupiny k zapojení do advokačních aktivit,
– zapojení cílové skupiny do tvorby politik a systémových změn,
– sdílení dobré praxe v zapojování cílové skupiny a zvyšování motivace odborné veřejnosti slyšet hlas lidí s žitou zkušeností.

Dobrou praxi k zplnomocňování cílové skupiny budeme čerpat od norské partnerské organizace Wayback, kterou tvoří výhradně lidé s žitou zkušeností a která působí jak v oblasti přímé péče, tak v advokačních aktivitách. Ve sdílení dobré praxe a šíření výstupů má významnou úlohu i partnerství s Asociací organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a spolupráce s platformou Yellow Ribbon Run.

Aktivity projektu:

A1 Posílení kapacit pro zapojování lidí s žitou zkušeností do systémových změn a PR

 • Workshop s norským partnerem pro zaměstnance/kyně RC: jak efektivně a citlivě zapojovat CS do advokační práce (15 účastníků).
 • Workshop pro zaměstnance/kyně RC v rámci celoorganizační porady: sdílení zkušeností a seznámení s novým přístupem k zapojování CS (40 účastníků).
 • Úprava a tvorba vnitřních pravidel s ohledem na zapojování CS.
 • Cílená podpora partnera AOOV, členů AOOV a dalších stakeholderů formou konzultací.

A2 Zmapování dobré praxe zapojování CS a vytvoření prototypu vzdělávacího programu a další odborné podpory pro lidi s trestní minulostí

 • Sběr dobré praxe a podnětů CS v ČR a zahraničí, fokusní skupina s lidmi s žitou zkušeností a odborníky pro sběr podnětů pro vzdělávací program.

Factsheets – výstupy zmapování dobré praxe + výstupy z fokusní skupiny

 • Vytvoření prototypu vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj kompetencí a znalostí potřebných k advokační práci, včetně systému další odborné podpory CS prostřednictvím pravidelných intervizí a supervizí.

A3 Realizace a evaluace pilotního vzdělávacího programu pro lidi s trestní minulostí

 • Vytipování a nábor vhodných účastníků/ic programu.
 • Realizace pilotního základního vzdělávacího programu v rozsahu 40 hodin + další podpora a rozvoj CS. 10 osob z CS vstoupí do vzdělávacího programu, min. 5 osob úspěšně dokončí základní program a zapojí se do intervizí a supervizí.
 • Evaluace základního vzdělávacího programu a dalšího vzdělávání, finalizace portfolia a zpracování toolkitu programu.

A4 Zapojení osob s trestní minulostí do tvorby politik a systémových změn a osvěty

 • Systematická podpora a rozvíjení participace a zapojení CS do advokačních aktivit a osvěty pro veřejnost. Min. 5 osob s žitou zkušeností se zapojí do advokačních aktivit uvnitř organizace (připomínkování návrhů, strategií a politik, politický lobbing včetně osobních schůzek s politiky) i do advokačních aktivit, odborných setkání a tvorby výstupů partnera AOOV. Dále se zapojí do pracovních skupin a poradních orgánů na lokální nebo národní úrovni, aktivního vystupování v médiích, na sociálních sítích a na akcích pro odbornou veřejnost.

A5 Publicita projektu a šíření výstupů projektu

 • Seznámení min. 50 unikátních osob z odborné veřejnosti s dobrou praxí a výstupy projektu prostřednictvím úvodního semináře, 2 workshopů a závěrečného semináře.
 • Sdílení dobré praxe a výstupů projektu s partnerem AOOV a jeho členskými organizacemi.
 • Informování min. 70 osob z odborné veřejnosti o dobré praxi a výstupech projektu prostřednictvím min. 4 kol direct-mailingu.
 • Zvýšení informovanosti široké veřejnosti o tématu, projektu a donorovi prostřednictvím 3 tiskových zprávy, mediálních výstupů, webu a sociálních sítích RC, AOOV a YRR.

A6 Organizace zapojení partnera z Norska

 • Partner Wayback byl zvolen s ohledem na svou unikátní odbornost a zkušenost v zapojování klientů. Spolupráce bude přínosem pro obě strany, bude spočívat ve výměně informací a know-how a sdílení praxe v Norsku a ČR. Jedná se o průřezovou aktivitu úzce navazující na realizaci aktivit 1-5. Spolupráci bude zajištěna kombinací průběžné on-line komunikace a 3 návštěv norského partnera v ČR spojených s vedením workshopů (A1, A5), účasti na vzdělávacím programu (A3) a vystoupením na úvodním a závěrečném semináři (A5).

Program a fotografie z mezinárodního závěrečného semináře „Co přináší zapojování lidí s žitou zkušeností?“ a výstupy z projektu: PortfolioToolkit vzdělávacího programu pro zapojování lidí s žitou zkušeností do systémových změn ke stažení ZDE.

Registrační číslo: 0015/2021/ACF/4

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.

Kontaktní údaje:
Marek Demner
+420 773 797 606
[email protected]

Partneři:
Waybacknorský partner s finančním příspěvkem
Asociace organizací v oblasti vězeňství, z.s.partner bez finančního příspěvku