Další projekty

Nadějné vyhlídky

Doba realizace projektu: 1. 8. 2011 – 31. 7. 2013

Místo realizace projektu: Středočeský, Ústecký a Karlovarský kraj

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit šanci na sociální a ekonomickou (re)integraci osob z vybraných CS (cílových skupin). Projekt dále klade důraz na zvýšení motivace CS hledat zaměstnání, řešení zadluženosti jako časté příčiny nezájmu CS o legální zaměstnání a prevenci vzniku zadluženosti. Mezi další dílčí cíle projektu patří i posílení tzv. měkkých dovedností klientů (užitečných např. při hledání zaměstnání), zvýšení odborné kvalifikace, získání pracovních návyků, vytvoření nových pracovních míst pro některé klienty z CS, spolupráce se zaměstnavateli a posílení schopnosti setrvat v zaměstnání.

Cílové skupiny:

Pro realizaci projektu byly vybrány tři CS:
Osoby před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody.
Osoby po ukončení trestu odnětí svobody.
Osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin (resp. mladiství a mladí dospělí, kteří vyrůstali či vyrůstají v institucionální péči).
Tyto CS řeší obdobné problémy: nereálné představy o běžném životě, nízkou kvalifikovanost, nízkou informovanost o možnostech najít si práci, nízkou orientace na trhu práce, absenci sociálních kontaktů, ohrožení zadlužeností aj.

Hlavní aktivity:

  • Motivační kurz ZZ (Získej zaměstnání) – kurz je orientován na posílení motivace najít si práci a na získávání a zlepšování dovedností nutných pro získání a udržení zaměstnání. Program kurzu také motivuje klienty k aktivnímu řešení vlastních životních situací. Uskuteční se 6 běhů kurzu.
  • Kurz finanční gramotnosti a řešení zadluženosti zaměření kurzu vychází ze zjištění, že neřešená zadluženost je častou překážkou vstupu klientů na legální trh práce z důvodu obav z exekuce. Kurz si klade za cíl informovat klienty o problematice dluhů (vznik, předcházení či nárůst zadluženosti, prostředky řešení zadluženosti a právní rámec exekucí) a přiblížit rámec práv a povinností v pracovních vztazích. Uskuteční se 4 běhy kurzu.
  • Rekvalifikace jedná se o krátkodobé rekvalifikační kurzy, které jsou určeny dle aktuálních potřeb klientů a poptávky na trhu práce v daném regionu (osvědčenými jsou kurzy např. ovládání vysokozdvižného vozíku, křovinořezu, motorové pily, sekačky). Rekvalifikace je realizována v návaznosti na vytváření pracovních míst a zprostředkování práce. Rekvalifikační kurzy absolvuje minimálně 70 klientů.
  • Posílení pracovních návyků v rámci této aktivity je ve věznicích realizován kurz zaměřený na řemeslné a rukodělné aktivity s využitím přírodních materiálů a s ohledem na jejich maximální a ekologicky šetrné využívání (např. práce v truhlářské dílně). Klienti jsou vedeni k zodpovědnosti za převzaté závazky a jejich práce má formu tréninkového místa. Navíc jsou zaměstnáni smysluplnou činností a prostřednictvím svých výrobků jsou prospěšní svému okolí. Výrobky z kurzu poslouží dobročinným účelům – např. dětským domovům, dětským oddělením nemocnic v regionu. Kurz absolvuje minimálně 10 klientů.
  • Zprostředkování zaměstnání a individuální poradenství mobilní služba, kterou realizují odborní poradci a právník ve všech regionech. Hlavním úkolem je poradenství při hledání pracovního uplatnění, dluhové a právní poradenství, zprostředkování pracovních míst, mapování požadavků zaměstnavatelů a situace na trhu práce. Dále jednání se zaměstnavateli a s ÚP při zajištění práce a vytipování vhodných klientů, zřízení nových pracovních míst a jejich obsazení, zajištění podpůrných opatření pro klienty a v neposlední řadě podpora klientů a zaměstnavatelů setrvat v uzavřeném smluvním pracovním vztahu. Tuto službu poskytneme cca 280 klientům, vytvoříme 10 nových míst a zprostředkujeme 20 pracovních míst.
  • Mentoring jedná se o poskytování osobní asistence speciálně vyškoleným laikem – mentorem, který doprovází klienta a pomáhá mu řešit jeho aktuální situaci. Mentor působí jako určitý most mezi klientem a společností včetně systému služeb, které pro klienty existují. Osobám opouštějícím VTOS pomáhá mentor po návratu na svobodu najít bydlení či zaměstnání, obnovit nebo vytvořit sociální vztahy a řešit zadluženost. Mladistvé a mladé dospělé podporují mentoři při přechodu z institucionálního prostředí (dětský domov, výchovný ústav) do běžného života a pomáhají jim řešit jejich aktuální problémy (např. hledání zaměstnání, ubytování, navázání sociálních vztahů, řešení finančních otázek). Naši mentoři pomohou minimálně 30 klientům.

Realizátor: RUBIKON Centrum

Spolupracujeme: Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR, výchovné ústavy pro mládež, úřady práce, OSPOD

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00073

Kontaktní osoba: Lucie Streichsbierová, Dis.

Garant projektu: Mgr. Lenka Ouředníčková