Další projekty

Najdu si své pracovní místo

Doba realizace projektu: 1. 7. 2012 – 31. 8. 2014

Místo realizace projektu: Hlavní město Praha

Cíl projektu:

Hlavním cílem je zlepšit postavení osob po výkonu trestu odnětí svobody při uplatnění na trhu práce v Praze a přispět tak k ekonomické a sociální (re)integraci cílové skupiny. Konkrétním cílem projektu je podpořit klienty z cílové skupiny tak, aby získaly a udržely si pracovní místo. Dílčí cíle zahrnují zvýšení motivace klientů ke změně, zvýšení orientace na trhu práce, spolupráce se zaměstnavateli, vznik nových pracovních míst, eliminace vlivu zadluženosti.

Projekt zahrnuje komplex aktivit reagující na potřeby cílových skupin. Služby jsou poskytovány kontinuálně, tedy jak v institucionálním zařízení, tak následně či pouze na svobodě.

Cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na práci s osobami ve výkonu trestu, po výkonu trestu a podmíněně propuštěné z VTOS s uloženým dohledem probačního úředníka. Klienti se po výkonu trestu navracejí na území hlavního města Prahy, zde mají zajištěné bydlení a záměr zde najít zaměstnání.

Hlavní aktivity:

Klienti se mohou zapojit již v době pobytu ve vězení, mohou se účastnit jednoho či více programů. Spolupráce pokračuje v případě zájmu také na svobodě. Projekt je zahájen oslovením a výběrem klientů, a to ve spolupráci s pracovníky věznice. Výběr proběhne formou besedy a dotazníků, kterými je ověřována motivace klientů. Klient, který zahájí spolupráci na svobodě, projde vstupním pohovorem, kterým bude zjištěna jeho motivace.

  • Motivační program ZZ(Získej zaměstnání) podporující aktivní řešení životní situace klienta, konstruktivní vzorce jeho chování a posílení jeho kompetencí udržet si zaměstnání (psaní životopisu, příprava na přijímací pohovor, pracovněprávní informace). Realizováno bude celkem 5 běhů, každý pro max. 12 klientů. Motivační program může probíhat i v tzv. individuálním modulu v podobě jednoho až tří individuálních pohovorů, které jsou realizovány zpravidla na svobodě. Individuální modul je doplněn o informační a rozvojovou část.
  • Pracovní dílny – kurzy a rekvalifikace ve věznici – krátkodobé kurzy ve věznicích se zaměřením na řemeslné a rukodělné aktivity (např. práce v truhlářské dílně, zahradnické práce). Výrobky z kurzu budou darovány na dobročinné účely – např. dětským domovům, dětským oddělením nemocnic, mateřským školkám či handicapovaným dětem. Dále proběhnou rekvalifikační kurzy, ve kterých si klienti zvyšují svoji kvalifikaci, osvědčené jsou např. kurzy ovládání křovinořezu, motorové pily a benzinové sekačky. Pracovních dílen a rekvalifikačních kurzů se zúčastní 70 osob.
  • Individuální plánování podle potřeb klientů – pro klienty, kteří absolvují individuální motivační program. Cílem je výběr vhodných aktivit v projektu či zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi či organizacemi, pokud je třeba. Individuální plán vzniká na 1 – 2 schůzkách klienta s pracovním poradcem.
  • Pracovní poradenství – navazuje na individuální plán, cílem je jeho naplnění, podpora v hledání práce a jejího udržení. Pracovní poradce je klientům nápomocný v těchto oblastech: zprostředkování informací a aktuální situaci na trhu práce, podpora při hledání zaměstnání, zprostředkování pracovního místa u zaměstnavatelů, základní právní poradenství v oblasti pracovního práva a pomoc v komunikaci s dalšími institucemi. Ve spolupráci s klientem může být zapojen také mentor. Tato aktivita podpoří 95 osob.
  • Zprostředkování zaměstnání další intenzivní podpora při získání a udržení pracovního místa – jedná se o zprostředkování zaměstnání s přímou podporou v podobě mzdových příspěvků, dále přímá podpora klientům formou stravenek, příspěvku na dopravu či ubytování v případě, že klientova finanční situace by mu bránila v zapojení na trhu práce. Součástí aktivity je také informování zaměstnavatelů o specificích zaměstnávání cílové skupiny, jakožto prevence rizikových situací, a case management – s cílem slaďování postupů při práci s klienty. Zprostředkování zaměstnání je určeno min. 20 osobám, které se na pracovním místě udrží po dobu 6 měsíců.
  • Dluhové poradenství a zvyšování finanční gramotnosti – individuální poradenství zaměřené na pomoc při řešení problémů s nezvládnutými dluhy, nízkou finanční gramotností, příp. dalších právních souvisejících problémů. Poradenství bude zahrnovat mapování dluhů, jednání s věřiteli, řešení exekucí, zpracování žádosti o tzv. osobní bankrot, pomoc při soudních přích a také posilování finanční gramotnosti klientů. Poradna je otevřena v Praze. Kurz finanční gramotnosti ve věznicích zaměřený na podporu při řešení zadluženosti a posílení dovednosti vhodného zacházení s financemi a osobním rozpočtem, na něž bude navazovat možnost využití individuálního poradenství pro řešení zadluženosti. Realizováno bude celkem 6 běhů kurzu, každý pro 10 – 12 klientů.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Partner projektu: Probační a mediační služba ČR 

Spolupracujeme: Vězeňská služba ČR

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy.
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/34086

Kontaktní osoba: Zuzana Nováková

Garant projektu: Lenka Ouředníčková