Další projekty

Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

Místa realizace: Věznice Světlá nad Sázavou, Opava, Řepy a dále celá ČR jako místo dopadu projektu

Donor: Podpořeno grantem z Norska

http://www.norskefondy.cz/

https://eeagrants.org/

Cíl projektu: Zlepšit naplňování práv vězněných a propuštěných žen v ČR s využitím principů United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, the Bangkok Rules (dále BR)

Stručný popis: Projektem se připojujeme k výzvě OSN a Penal Reform International (PRI) k naplňování  BR. Výzva byla vydána při příležitosti 10. výročí přijetí BR a apeluje na potřebu řešení globálního problému nárůstu vězněných žen, odstraňování jeho příčin a přijímání opatření k naplnění práv a potřeb trestaných žen v systému trestní justice a během jejich 2 integrace do společnosti.

Projektem chceme zlepšit informovanost odborné veřejnosti o existenci a významu BR a prostřednictvím nových vzdělávacích pomůcek a nástrojů poukázat na možnosti, jak BR naplňovat. Chceme rovněž změnit stereotypní uvažování veřejnosti o trestaných ženách a přispět tak zajištění vhodného společenské klimatu pro aplikaci BR v praxi i potřebné systémové změny.

Výsledkem projektu bude analýza problémů skupiny trestaných žen a zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice naplňování jejich práv a potřeb a zvýšení jejich kompetencí práva trestaných žen ochraňovat. Součástí projektu je spolupráce s norským partnerem, která se bude týkat praxe naplňování BR v Norsku a netradičních uměleckých zážitkových forem osvěty k problematice lidských práv. Součástí projektu je zapojování žen s trestní minulostí do realizovaných vzdělávacích a osvětových aktivit. Cílem je zesílit jejich hlas a zapojit je do návrhů změn stávající praxe. Využívat k tomu budeme inovativní postupy, jak princip empoweringu a aktivní participace CS uplatnit.

Klíčové aktivity:

KA1 Rešerše a kvalitativní výzkum

V rámci projektu zrealizujeme kvalitativní výzkum mezi ženami ve vězení a po propuštění a odborníky, kteří s touto CS pracují. Cílem bude zanalyzovat klíčové problémy naplňování práv trestaných žen, zanalyzovat specifické faktory marginalizace a klíčové bariéry k vedení důstojného života této cílové skupiny. Výzkumem reagujeme na absenci dat k této oblasti v ČR.

KA2 Zvyšování povědomí odborné veřejnosti a zapojování do návrhu řešení

V projektu se budeme věnovat zvýšení informovanosti odborné veřejnosti o obsahu a nástrojích implementace BR. Zaměřovat se budeme na skupinu odborníků z trestní justice a oblasti integrace propuštěných žen (sociální pracovníci, psychologové, právníci), experty na lidská práva a genderové experty i policy makery.

Zpracujeme set informačních a vzdělávacích materiálů, ve kterých se budeme zaměřovat na:

  • obsah BR (např. překlad BR, informační postery, newslettery)
  • praktické pomůcky pro implementaci BR (toolkit k integraci vězněných žen pro odbornou veřejnost z oblasti peni a postpenitenciární péče)
  • instruktážní video k nástupu odsouzených žen do výkonu trestu

Součástí vzdělávacích aktivit bude zprostředkování zkušeností a dobré praxe s naplňováním principů BR z Norska. Norský expert se zúčastní kulatého stolu a semináře, zpracuje také příklad dobré praxe v dané oblasti v Norsku.

KA3 Participace cílové skupiny žen na popisu problému a navrhování řešení

Speciální pozornost budeme věnovat zapojení cílové skupiny trestaných žen do vzdělávacích a osvětových aktivit projektu a zajištění jejich přímého zapojení při iniciaci a tvorbě postupů k naplnění BR v praxi. Kromě aktivního zapojení CS do aktivit projektu bude unikátním výstupem vznik instruktážního videa k zlepšení přípravy odsouzených žen nastupujících do vězení.

Zpracujeme ho na základě tzv. konceptu lived experience – tedy tvůrkyně budou samotné ženy, které vězněním prošly a budeme ho šířit prostřednictvím odborníků, kteří mohou video využít ve své práci s CS i prostřednictvím kanálů zacílených přímo k CS žen.

KA 4 Osvětová kampaň pro veřejnost

Osvětové aktivity budeme koncipovat jako multi nástrojovou a zážitkovou kampaň, která má za cíl zprostředkovat informace o významu naplňování práv skupiny trestaných žen a měnit stereotypní uvažování většinové společnosti vůči nim. Osvětovou kampaní míříme na odbornou i laickou veřejnost.  Kampaň bude zaměřena i na zaměstnavatele, jejichž role je klíčová při snižování diskriminace trestaných žen na trhu práce.

Osvětovou kampaň zahájíme ve druhém roce projektu, hlavní osvětové aktivity se uskuteční v rámci doprovodného programu sportovně osvětové akce Yellow Ribbon Run (YRR), tématem 8. ročníku této akce budou BR a naplňování práv a potřeb trestaných žen.

Na osvětové kampani budeme spolupracovat s norským partnerem. Ten do projektu přinese netradiční osvětové aktivity: participativní umělecké workshopy, do kterých se zapojí veřejnost i ženy s trestní minulostí.

Webové stránky projektu: http://www.zenyavezeni.cz/

Registrační číslo: LP-HRMGSA-018

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.

Kontaktní údaje:
Gabriela Rulíková
+420 737 313 551
[email protected]

Partner: Culture Breaks Borders