Další projekty

ODDLUŽENÉ KRASLICE

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
Místo realizace: Karlovarský kraj
Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus

 


Cíl projektu:
U 35 osob posílit kompetence  k změně v sociálněekonomické oblasti.

Stručný popis: Projekt reaguje na 2 problémy definované v tematickém akčním plánu města Kraslice, které jsou úzce spjaté se soc. vyloučením cílové skupiny:

  1. Vysoká zadluženost a probíhající exekuce
  2. Míra předluženosti ovlivňuje podíl přestupků i páchání kriminality

Klíčové aktivity:

Mapování potřeb a motivace CS
Jedná se o motivační program s prvky poradenství k mapování potřeb v oblasti překážek pro aktivní socioekonomický život včetně integrace do společnosti po VTOS.

Analýza sociálněekonomické situace a plán pro životní změnu
Aktivita je zaměřena na zvýšení informovanosti a kompetencí ke změně v sociálněekonomické oblasti a orientuje se v konkrétních krocích potřebných k zlepšení vlastní životní situace.

Realizace životní změny
Jedná se o stěžejní KA pro řešení potřeb CS podle individuálního plánu v oblasti zadluženosti a všech dalších oblastí důležitých pro konkrétního klienta a jeho socioekonomickou stabilizaci. Nejčastěji jde o bydlení, práci, zdraví a závislosti, volný čas, osobní cíle a přání, rodina apod. (další nepopsané oblasti mohou být řešeny v rámci principu casemanagementu také s jinými subjekty).

Poradenství při osobním bankrotu
Jedná se o doplňkovou aktivitu pro malou část klientů z KA3, kde byla kladně vyhodnocena analýza vhodnosti insolvence jako řešení konkrétní dluhové situace klienta. U předlužených klientů (70 % z klientů dluhových poraden žadatele) pouze méně než polovina splňuje podmínky pro oddlužení podle aktuálně platného Insolvenčního zákona, kdy nejčastějším problémem je nedostatečný příjem. U některých klientů s relativně přiměřeným příjmem je pak faktorem, proč nevstoupí do oddlužení, vyšší míra dluhů z titulu náhrad škod z trestné činnosti či dluhů na výživném v kombinaci s platbou řádného výživného.

Podpora pro práci s klienty
Průřezová aktivita reagující na potřeby klientů a realizačního týmu a jejich synergii.

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_018/0000356
Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.