Další projekty

Ostrava – Rozšíření mentoringu 2015

Doba realizace projektu: 06/2015 – 12/2015

Místo realizace projektu: Ostrava

Cíl projektu:

Hlavním účelem projektu je rozšířit službu Mentoring v Ostravě – podpořit a zkvalitnit stávající službu, a zvýšit tak efektivitu činnosti romských i „neromských“ mentorů spolupracujících s klienty PMS ČR v Ostravě.

 • zefektivnit koordinaci a organizaci práce mentorů s klienty a spolupráci s PMS ČR zapojením regionálního koordinátora a zajištěním technické zázemí;
 • zajistit činnost dalších 2 mentorů ve spolupráci se střediskem PMS ČR Ostrava;
 • prostřednictvím doplňujícího vzdělávání rozšířit kompetence mentorů ve specifických oblastech problémů klientů, prohloubit jejich praktické dovedností při práci s klienty a zapojit mentory do práce PMS ČR s oběťmi trestné činnosti;
 • zvýšit informovanost o službě Mentoring a možnostech jejího využití v Ostravě, zejména u orgánů činných v trestním řízení.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou osoby, které jsou klienty střediska PMS ČR Ostrava a spadají do těchto kategorií:

 • děti a mladiství do 18 let, kterým bylo nebo může být uloženo opatření
 • klienti starší 18 let, kterým byl nebo může být uložen alternativní trest
 • obyvatelé vyloučených lokalit
 • Mentoři – vyškolení zástupci romské komunity, kteří pracují s klienty

Hlavní aktivity:

Realizace projektu je úzce provázána s projektem „Mentoring v Ostravě 2015“, finacovaném z rozpočtu města Ostravy, v jehož rámci bude pracovat celkem 7 mentorů a budou realizovány supervize mentorů, jichž se bude účastnit všech 9 mentorů. Celý mentorský tým (9 mentorů) bude koordinován regionálním koordinátorem a bude se účastnit vzdělávání v rámci projektu „Rozšíření Mentoringu v Ostravě 2015.

 • Činnost regionálního koordinátora
  Zapojení regionálního koordinátora přímo v Ostravě významně zkvalitní práci mentorů, zlepší komunikaci mezi mentory a PMS ČR Ostrava a RUBIKON Centrem, a zvýší tak efektivitu práce mentorů s klienty PMS. Koordinátor zajistí vzdělávání pro mentory a informovanost o mentoringu u místních institucí a organizací, zejména u orgánů činných v trestním řízení.
 • Technické zázemí pro mentory a regionálního koordinátora
  Bude zajištěn prostor s technickým vybavením (PC, internet, tiskárna, telefon) v Ostravě, který bude sloužit jako kontaktní místo pro mentory k předávání informacích souvisejících s organizací služby, k předávání klientů, jejichž distribuci bude regionální koordinátor řídit/organizovat na základě zakázek ze strany PMS. V případě potřeby bude sloužit i jako kontaktní místo mentorů s klienty.
 • Činnost dalších 2 mentorů od června do prosince 2015
  Mentoři budou spolupracovat se střediskem PMS ČR Ostrava na případech klientů. Pracovat budou v terénu, v průměru 15 hodin měsíčně.
 • Vzdělávání
  Doplňující vzdělávání mentorů ve formě 3 kurzů pro 9 účastníků, v celkovém rozsahu 18 hodin, vedených vždy jedním lektorem.
 • ŘEŠENÍ FINANČNÍ SITUACE ZADLUŽENÝCH OSOB – ÚVOD DO PROBLEMATIKYAkreditace pro pracovníky v sociálních službách (č. 2014/0998-PC/SP/VP/PP)
 • PRÁCE SE ZÁVISLÝM KLIENTEM
 • ČINNOST PMS ČR

Výstupy projektu:

Projekt zvýší efektivitu práce mentorů s klienty a umožní rozšíření činnosti mentorů na spolupráci s novou cílovou skupinou klientů: oběťmi trestných činů. Dále dojde k prohloubení a rozšíření spolupráce s cílovou skupinou klientů ohrožených sociálním vyloučením. Dojde k celkové podpoře činnosti mentorů – lepší organizaci práce mentorů, zajištění zázemí pro celý tým, k dalšímu vzdělávání mentorů.
Procesní ukazatele: zajištění regionálního koordinátora, zajištění zázemí, zajištění práce dalších 2 mentorů, realizace 3 kurzů vzdělávání pro mentory v Ostravě.
Kvantifikovatelné ukazatele: nárůst počtu klientů o 15% oproti roku 2014, zvýšení dlouhodobé průměrné úspěšnosti intervence mentorů o 5-10% (průměrná úspěšnost za období 2011 – 2014 je: 50,9 %). Efektivita práce mentorů je pravidelně hodnocena pracovníky PMS ČR – středisko Ostrava, kteří mentorům práci zadávají, a sice formou standardizované evidence za dvouměsíční období.
Inkluzivní efekt: hodnocení dopadu činnosti mentorů, včetně zvýšení informovanosti PMS ČR Ostrava a dalšími organizacemi, zejména orgány činnými v trestním řízení.

Zadavatel: statutární město Ostrava

Kontaktní osoba: Marek Demner

Spolupracující organizace: Probační a mediační služba ČR

Evidenční číslo: 1941/2015/SVZV

Donátor: Financováno ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a z rozpočtu statutárního města Ostravy.