Další projekty

Pomoc obětem a pachatelům trestných činů

Doba realizace projektu: 1. 6. 2011 – 31. 7. 2013

Místo realizace projektu: Středočeský, Ústecký, Karlovarský, Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Cíl projektu:

Cílem projektu je posílení sociálních a profesních dovedností cílových skupin včetně právního vědomí, finanční gramotnosti, schopnosti řešit zadlužení a kompetencí potřebných ke zlepšení postavení na trhu práce. Projekt je zároveň zaměřen na prevenci sociálního vyloučení. Pro osoby opouštějící vězení jsou do projektu zařazeny aktivity k osvojení znalostí a dovedností potřebných pro bezproblémové zvládnutí návratu na svobodu, začlenění se do společnosti a uplatnění na trhu práce. Projekt si rovněž klade za cíl zvýšit informovanost obětí o jejich právech a posílit jejich sociální dovednosti s ohledem na vyrovnání se s následky traumatického zážitku a podpořit je ve vedení běžného života včetně zapojení se na trh práce.

Cílové skupiny:

  • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody,
  • oběti trestné činnosti včetně obětí tzv. Hate crime,
  • mladiství a mladí dospělí ohrožení sociálním vyloučením.

Hlavní aktivity:

  • Motivační kurzy Získej zaměstnání a Myslím to vážně – Kurz Získej zaměstnání je zaměřen na zvýšení motivace klientů řešit aktuální životní situaci, změnu zažitých nekonstruktivních vzorců chování a posilování dovedností pro získání a udržení zaměstnání. Kurz Myslím to vážně je zaměřen na posilování sociálních dovedností pachatele trestného činu, zpracování příčin a následků TČ z pohledu svého, společnosti a oběti. Cílem je posílit odpovědnost pachatele vůči oběti a vést jej k řešení následků TČ.
  • Kurz Finanční gramotnost a řešení zadluženosti – Kurz je zaměřen na zvýšení finanční gramotnosti nezadlužených klientů a pomoc klientům již předluženým. Cílem kurzu je posílit znalosti a praktické dovednosti klientů potřebné pro prevenci a řešení zadluženosti a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení a umožnit návrat či udržení se na trhu práce.
  • Osobní asistence (spolupráce s mentorem) – Nízkoprahové poskytování osobní asistence speciálně vyškoleným laikem – mentorem, jenž doprovází a pomáhá klientovi řešit jeho situaci. Úspěšnost mentora spočívá ve schopnosti navázat s klientem neformální kontakt, působí také jako určitý most mezi klientem a společností a psychická podpora. Osobám opouštějícím VTOS pomáhá mentor po návratu na svobodu např. najít bydlení, zaměstnání, obnovit či vytvořit sociální vztahy, řešit zadluženost a posiluje jejich motivaci aktivně řešit svou životní situaci. Mentoři pracují také s klienty po podmínečném propuštění. V případě, že jim byl uložen dohled pracovníka PMS, mentoři intenzivně spolupracují také s PMS a motivují klienty k dodržování podmínek podmínečného propuštění. Mladistvé a mladé dospělé podporují mentoři např. při přechodu z institucionálního prostředí do běžného života a pomáhají jim řešit jejich aktuální problémy.
  • Poradenství pro řešení zadluženosti a dalších právních problémů – Individuální poradenství zaměřené na pomoc při řešení problémů s nezvládnutými dluhy, nízkou finanční gramotností, případně dalších souvisejících právních problémů. Obsahem je pomoc při mapování dluhů, jednání s věřiteli, řešení exekucí, zpracování žádosti o tzv. osobní bankrot či pomoc při soudních přích. Poradenství je poskytováno zdarma v poradnách v Praze a Ústí nad Labem a jeho součástí je i mobilní poradna pro klienty, pro něž je návštěva nedostupná (např. ve VTOS).
  • Právní, psychosociální a pracovní poradenství pro oběti trestného činu – Poradenství je zaměřeno na posílení sociálních dovedností, které oběť potřebuje pro úspěšné vyřešení problémů souvisejících se skutečností, že se stal trestný čin a k návratu do plnohodnotného běžného života. Zároveň je cílem pomoci obětem setrvat na trhu práce, nebo najít práci. Součástí poradenství je seznámení s právy a povinnostmi oběti v průběhu trestního řízení a řízení týkajícího se odškodnění, zastupování oběti v trestním řízení ve formě zmocněnce, asistence oběti při řešení následků TČ, řešení dalších právních problémů, psychosociální pomoc, zprostředkování možnosti mediace mezi poškozeným a obviněným a podpora při hledání pracovního uplatnění. Poradenství je poskytováno zdarma v poradnách v Praze a Ústí nad Labem a jeho součástí je i mobilní poradna pro klienty, pro něž je návštěva nedostupná.
  • Specializované poradenství obětem tzv. „Hate Crime“ (násilí motivované nenávistí) – Poskytování specializovaného právního poradenství osobám, které byly fyzicky nebo verbálně napadeny z důvodu své příslušnosti ke skupině (etnikum, rasa, náboženství apod.). Aktivita zahrnuje osobní konzultace, provázení a zastupování v trestním, případně civilním či správním řízení, zpracovávání podání. Aktivitu zajistí externí dodavatel – organizace In IUSTITIA, která se specializuje na tento typ poradenství.
  • Kurz lektorských a prezentačních dovedností pro oběti trestné činnosti – Kurz umožní obětem trestné činnosti získat lektorské a prezentační dovednosti, které mohou potřebovat k efektivnímu předání svých zážitků jako obětí trestného činu a k lektorskému působení v preventivních programech pro pachatele či mladistvé, případně v osvětových programech pro širokou veřejnost.Cílová skupina tak získá nové dovednosti potřebné pro rozšíření možností uplatnění na trhu práce.

RealizátorSdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Partner projektu: RUBIKON Centrum

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00034

Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Makovcová

Garant projektu: Ludmila Hasmanová