Další projekty

Pošembeří myslí i na Vás

Doba realizace: 1. 7. 2019 – 31. 6. 2022
Místo realizace: Středočeský kraj – region Pošembeří

Donátor:

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl: poskytnout osobám z cílové skupiny poradenství k možnostem řešení vlastní nepříznivé

situace, poskytnout jim cílenou podporu v oblasti řešení sociální nestability a zadluženosti a

připravit je k uplatnění na trhu práce.

Stručný popis: projekt řeší problém sociálního vyloučení vybrané skupiny obyvatel MAS Pošembeří, která má snížené možnosti společenského uplatnění: riziko sociální exkluze souvisí s kumulací sociálního znevýhodnění, zejména v podobě sociální destability, nízké uplatnitelnosti na trhu práce, předluženosti a nedostatečných kompetencí k řešení nepříznivé situace.

Cílová skupina: osoby zdržující se na území MAS Pošembeří, které jsou v důsledku nepříznivé

sociální situace vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti.

Klíčové aktivity: aktivity představují ucelený komplex poradenských a motivačních intervencí zaměřených na zvýšení sociální a ekonomické stability cílové skupiny a na zvýšení její uplatnitelnosti na trhu práce:

  1. Výběr a aktivizace cílové skupiny
  2. Poradenství pro řešení finanční a sociální nestability
  3. Příprava na zaměstnání
  4. Tréninková místa a kurzy k rozšíření odbornosti
  5. Tvorba udržitelných pracovních míst, zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci.

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009878

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.