Další projekty

Potkejme se na Kotlasce

Doba realizace: 1. 3. 2021 – 30. 9. 2023

Místo realizace: Praha

Donátor: Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl: Podpořit sociální začlenění osob po výkonu trestu a členů rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené s výkonem trestu člena rodiny a zapojit členy nad/místní komunity k podpoře sociální soudržnosti a participace cílových skupin.

Stručný popis: Projekt spočívá v pokračujícím rozvoji Komunitního centra a zahrady KOTLASKA a navazuje na realizovaný projekt žadatele (v rámci OPPPR, do 02/2021). Projekt je zaměřen na rozvoj Strategie HMP formou uplatnění nových modelů posilování sociální soudržnosti a snižování sociálního vyloučení osob po výkonu trestu a jejich rodin prostřednictvím zapojení místní komunity.

Hlavní aktivity:

Plán pro řešení životní situace a rozvoj
Cíl: Zmapovat životní situaci min 110 osob z CS1 a u min. 90 z nich zpracovat plán rozvoje.

Zvyšování kompetencí pro řešení životní situace

Cíl: Zvýšit kompetence k samostatnému řešení životní situace u min. u 90 osob z CS1 a u 75 z nich dosáhnout měřitelného posunu.

Podpora rodin k řešení nepříznivé situace

Cíl: Zvýšit sociální stabilitu a sociální kompetence pro zlepšení nepříznivé soc. situace min. u 35 členů rodin s dětmi z CS 2, u min. 30 rodin dosáhnout měřitelné změny.

Rozvojové, vzdělávací a volnočasové aktivity

Cíl: Zapojit 30 osob z cílových skupin do aktivního trávení volného času, vzdělávání a rozvojových aktivit společně s 50 členy nad/místní komunity.

Komunitní aktivity a dobrovolnictví

Cíl: Aktivizovat a zplnomocnit k participaci na přirozeném setkávání, neřízených komunitních aktivitách a dobrovolnictví 50 osob z CS společně s 200 členy nad/místní komunity.

Kulturně osvětové aktivity

Cíl: Informovat min. 150 členů obyvatel HMP o situaci cílových skupin a zvýšit tak jejich citlivost k tématu sociálního vyloučení a do osvětových aktivit zapojit min. 25 osob z CS projektu.

Rozvoj participace stakeholderů a partnerů

Cíl: Zajistit účast na komunitní spolupráci u min. 50-ti osob z řad místních aktérů a partnerů (z toho min. 10 nových partnerů) a zvýšit jejich zapojení do procesů posilujících sociální soudržnost.

Řízení projektu a kapacity žadatele

Cíl: Zajistit efektivní realizaci projektu směrem k úspěšnému naplnění jeho cílů a evaluaci jeho dopadu.


Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001742

Realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.