Další projekty

Práce a dluhy – komplexní model podpory osob s trestní minulostí v uplatnění na trhu práce a ve společnosti

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Místo realizace projektu: Středočeský a Karlovarský kraj.

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: 

Projekt řeší situaci osob s trestní minulostí, které mají prokazatelně problémy při uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce,  v důsledku toho jsou tyto osoby ohrožené sociálním vyloučením. Projekt svými aktivitami reaguje především na potřeby CS v oblasti motivace a přístupu na trh práce, finanční tísně/zadluženosti a sociální stabilizace.

Stručný popis projektu: 

Projekt se zaměřuje na osoby s trestní minulostí, jejichž sociální začlenění představuje společenský problém provázaný také s oblastí trestní justice. Vzhledem ke svému zaměření má širší dopad: přispívá k snížení kriminální recidivy (v ČR se dlouhodobě pohybuje ve výši 60-80%-zahrnuje i osoby bez předchozího pobytu ve vězení). Snížení recidivy je významným faktorem pro prevenci dalšího prohlubování sociálního vyloučení – další konflikt se zákonem a trestní postih sociální vyloučení dané osoby zásadně prohlubuje.

Hlavní aktivity:

 • Výběr účastníků do projektu a zapojení do aktivit projektu
  Do projektu jsou zapojeni účastníci ve spolupráci s Probační a mediační službou, Úřadem práce ČR, sociálními kurátory, NNO, jejichž pracovníci budou předávat nabídku účasti v projektu CS z daných regionů.
 • Práce s klienty ve výkonu trestu odnětí svobody
  Práce s klienty ve výkonu trestu odnětí svobodu probíhají ve vybraných věznicích ve Středočeském a Karlovarském, konkrétně ve Vinařicích, Kynšperku n. O., H. Slavkově, Ostrově, Praze Ruzyni (+Řepy, Přílepy). Ve věznicích jsou realizovány informační semináře, kurzy finanční gramotnosti a řešení zadluženosti, mobilní dluhové poradenství a kurz zaměřený na získání zaměstnání.
 • Motivační skupinový program Práce a dluhy
  Program se skládá ze dvou propojených témat-uplatnění na trhu práce a zadluženost.
  Aktivita probíhá ve spolupráci s Probační a mediační službou (PMS ČR) a Úřadem práce ČR (ÚP). Tyto instituce využijí programu jako nadstavbu ke své standardní činnosti. V případě PMS ČR může být program uložen soudem nebo může být součástí individuálního plánu probačního dohledu.
 • Individuální aktivizační a motivační program k uplatnění na trhu práce a zvýšení profesních dovedností
  Jedná se o individuální práci s klientem v oblasti uplatnění na trhu práce prostřednictvím posilování motivace najít dlouhodobé pracovní uplatnění, zmapování aspirací klienta a možného uplatnění na trhu práce, zpracováním CV, motivačního dopisu apod.
 • Pracovní trénink
  Jedná se o stěžejní aktivitu projektu, která umožní části účastníků projektu prostřednictvím tréninkových míst zvýšit pracovní návyky a získat dovednosti potřebné pro další prostup na primární trh práce.
 • Prevence a řešení zadluženosti a předluženosti – poradenství
  Dluhoví poradci a právník budou, poskytují komplexní poradenství v oblasti řešení problematických situací souvisejících se zadlužením, které může vést k prohlubujícímu se soc. vyloučení, recidivě a preferování nelegální práce a je demotivující vzhledem k pracovnímu uplatnění.
 • Poradenství a asistentce k sociální stabilizaci
  Aktivita je realizována jako nadstavbová služba pro účastníky projektu se sníženou samostatností a soc./komunikačními dovednostmi, především pro zvládnutí situace záhy po propuštění z VTOS. Dále je určena těm, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
 • Participace cílové skupiny a evaluace naplnění cílů projektu
  Část klientů z cílové skupiny průběžně participuje na evaluaci a realizaci aktivit v projektu.

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001024

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s.