Další projekty

Práce s pachateli v Praze – zaměstnání a řešení dluhů 2018

Název projektu: Práce s pachateli v Praze – zaměstnání a řešení dluhů 2018

Doba realizace:
01/2018 – 12/2018

Místo realizace:
Praha

Cíle projektu:
Cílem projektu je prevence recidivy u osob s trestní minulostí na území hl. města Prahy. Jedná se o resocializační program, který se zaměřuje na integraci CS v těchto dílčích cílech:

– podpora stabilizace a zprostředkování informací a kontaktů v oblasti dávek, bydlení příp. dalších služeb

– získání kompetencí potřebných k nalezení zaměstnání případně zprostředkování zaměstnání u spolupracujících zaměstnavatelů a na volném trhu práce

– řešení zadluženosti.

 
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby s trestní minulostí:

a)       po výkonu trestu odnětí svobody,

b)       osob vykonávající alternativní trest,

c)       další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů.


Hlavní aktivity:
1. Podpora stabilizace
Klientům budou poskytnuty informace o nabízených službách a pravidlech zapojení v projektu, zmapovány potřeby klienta a ověření motivace k pracovnímu uplatnění a k řešení dluhové situace, sestaven plánu zapojení klienta do aktivit projektu – dojednání schůzky k pracovnímu nebo dluhovému poradci, podpořen při orientaci v řešení klíčových situací s cílem sociální stabilizace: bydlení, úřady, systém dávek. Ve vhodných případech získají informace k využití dalších zdrojů pomoci v oblastech, které projekt přímo nezajišťuje (ubytování, systém dávek a další soc. služby na základě potřeb klienta) vč. zprostředkování kontaktu na relevantní organizace, soc. kurátory apod.

2. Pracovní poradenství, zprostředkování zaměstnání a spolupráce se zaměstnavateli
Pracovní poradce poskytuje cílové skupině PORADENSTVÍ, které se týká:
– posilování motivace klienta najít pracovní uplatnění
– zmapování pracovních zkušeností a předpokladů pro pracovní uplatnění (profesní a osobnostní profil)
– zmapování aspirací klienta a možného uplatnění na trhu práce, ve vhodných případech doporučení jejich dalšího rozvoje v rámci  profesního vzdělávání
–  identifikace vhodného směru pracovního uplatnění
– podpora kompetencí vyhledávání pracovních nabídek, podpora k získání zaměstnání na volném trhu práce
– podpora při zpracování CV, motivačního dopisu, příprava na jednání se zaměstnavatelem a přijímací pohovor,
– řešení specifických otázek trestní minulosti klientů ve vztahu k jednání se zaměstnavatelem (záznam v rejstříku trestů, pobyt ve vězení, reflexe)
– klienti, kteří si osvojí výše uvedené kompetence a v rámci delší dobré spolupráce (opakované schůzky, vlastní aktivita, spolehlivost apod.) prokážou dostatečnou motivaci, přejdou do fáze zprostředkování.Pracovní poradce ZPROSTŘEDKUJE zaměstnání klientům u spolupracujících zaměstnavatelů, pokud je klient doporučen pracovním poradcem na pozici u spolupracujícího zaměstnavatele, zpracovává pracovní poradce písemné hodnocení/doporučení, které se zasílá zaměstnavateli společně se CV.

3. Dluhové poradenství – řešení zadluženosti a oddlužení
Obsahem dluhového poradenství je motivace k řešení závazků, mapování dluhů a sestavení soupisu závazků, finanční plánování a rozpočet klienta, včetně rozvrhu splácení, práva spotřebitele. S klienty je řešena rizikovost a nárůst dluhů, komunikace s věřiteli a asistence při kontaktu s věřitelem. Probíráno je i téma postupu dluhu v čase a fáze vymáhání, exekuční a soudní řízení-práva a povinnosti klienta, příprava na oddlužení v rámci insolvenčního zákona.

Realizátor projektu:
RUBIKON Centrum, z. ú.

Kontaktní osoba:

Zuzana Nováková

Donátor:
Magistrát hl. m. Prahy