Další projekty

Pracovní šance pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody – zahraniční inspirace

Doba realizace projektu: 31. 12. 2012 –  29. 9. 2014

Místo realizace projektu: Praha, Středočeský a Ústecký kraj

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit inovace v oblasti přípravy zapojení osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody na trhu práce pomocí uplatnění know-how zahraničního partnera projektu, kterým je britská organizace Working Chance Restorative Recruitment.  Účelem projektu je získat, ověřit a aplikovat do praxe osvědčené metody partnera, které vykazují vysokou míru efektivity dosahovaných výsledku a výrazně snižují riziko recidivy. Dílčími cíli projektu jsou snížení bariéry pro vstup těchto osob na otevřený trh práce a posílení a rozvoj jejich klíčových kompetencí. Ve vztahu k zaměstnavatelům je cílem projektu jejich informovanost a motivace směrem k zaměstnávání osob opouštějících VTOS. Vytvořené metodické postupy a materiály budou zveřejněny a sdíleny se všemi potencionálními zájemci z řad pomáhajících organizací.

Cílové skupiny:

Projekt se zaměřuje primárně na cílovou skupinu osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody, dalšími cílovými skupinami projektu jsou zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace a Úřad práce České republiky.

Hlavní aktivity:

  •  Získání zahraničního know-how  – s cílem detailně se seznámit s praxí a zkušenostmi zahraničního partnera v oblasti metod práce s klienty a zaměstnavateli.
  • Příprava metodiky činnosti pro ověření v praxi – s cílem vytvořit metodiky a materiály, které budou následně otestovány v praxi při práci a komunikaci s osobami opouštějícími VTOS a zaměstnavateli. Využity budou poznatky získané během pracovních návštěv u zahraničního partnera.
  • Proškolení pracovníků žadatele – s cílem proškolit vybrané zaměstnance realizátora projektu a zvýšit jejich profesní dovednosti pro poskytování kvalitních služeb prostřednictvím praktického nácviku komunikačních dovedností a individuální a skupinové práce.
  • Ověření v praxi – s cílem reálně otestovat funkčnost a vhodnost inovativních metod v malém měřítku, výsledky testů vyhodnotit a navrhnout možnosti pro zavedení pozitivně vyhodnocených metod do praxe.
  • Šíření výstupů a know-how projektu – s cílem představit a sdílet zkušenosti, poznatky a výsledky projektu všem potencionálně zainteresovaným subjektům za pomoci Antidiskriminační mini-kampaně, mezinárodního semináře, sborníku a metodických materiálů.


Realizátor: 
RUBIKON Centrum

Partner projektu: Working Chance Restorative Employment

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00267

Kontaktní osoba: PhDr. Anita Homrová

Garant projektu: Mgr. Lenka Ouředníčková