Další projekty

Překročit minulost

Doba realizace projektu: 1. 2. 2015 – 31. 10. 2015

Místo realizace projektu: Česká republika

Cíle projektu:

Zlepšit postavení na trhu práce u min. 90 osob po ukončení výkonu trestu odnětí svobody, kdy min. 20% z nich získá zaměstnání a podporu k jeho udržení.

Cílové skupiny:

CS projektu jsou osoby po výkonu trestu odnětí svobody, které vzhledem ke svým sociálním znevýhodněním, trestní minulosti a dopadu výkonu trestu odnětí svobody potřebují podporu k zlepšení postavení na trhu práce. Jedná se o osoby propuštěné po vykonání celého trestu, podmíněně propuštěné a podmíněně propuštěné s dohledem.

Hlavní aktivity:

•    Mentoring, jehož cílem je připravit min. 15 osob na vstup na trh v oblasti sociální stabilizace po výkonu trestu odnětí svobody. Mentoring je využíván jako podpůrná aktivita pro účastníky projektu se specifickými potřebami v oblasti přípravy na vstup na trh práce. Jedná se o klienty s kumulací sociálních znevýhodnění, která je velmi často spjata s návratem klientů z vězení: ztráta bydlení, absence sociálních vazeb, dezorientace ve společenských systémech apod.

•    Individuální pracovní poradenství, jehož cílem je posílit a prověřit motivaci cílové skupiny vstoupit na trh práce, posílit dovednosti klientů pro pracovní uplatnění, identifikovat osobnostní a kvalifikační předpoklady. Cílem je min. 75 osobám zvýšit kompetence pro hledání zaměstnání a min. 50 % z nich prokazatelně zlepšit postavení na trhu práce formou realizace individuálních plánů

•    Skupinový vzdělávací program Práce a řešení dluhů, jehož cílem je posílit specifické dovednosti pro uplatnění na trhu práce a odbourat bariery v situaci finanční nestability u 25 osob zapojených do projektu. Program je koncipován jako skupinový kurz v rozsahu 6 hodin.  Základními tématy kurzu jsou hledání práce, CV a motivační dopis, příprava na přijímací pohovor, vyhledávání pracovních příležitostí, důsledky práce na černo, rozpočet, proč řešit dluhy a mít legální příjem, mapování dluhů, růst zadluženosti a riziko nesplácení, zásady komunikace s věřiteli, exekuční srážky ze mzdy, základní podmínky pro oddlužení apod. Kurz je realizován v prostorách RUBIKON Centra.

•    Profesní vzdělávání, jehož cílem je poskytnout novou kvalifikaci či zvýšenou kvalifikaci podle aktuálních požadavků trhu práce min. 6 osobám zapojeným do projektu. Účast na odborném vzdělávacím kurzu nebo na jiném typu profesního vzdělávání bude umožněna klientovi na základě identifikace potřeby během pracovního poradenství.

•    Pohovory nanečisto, jejichž cílem je min. 15 osobám zvýšit schopnost obstát u přijímacího pohovoru nácvikem v prostředí blízkém reálné situaci na pohovoru. Na Pohovorech nanečisto spolupracujeme se zaměstnavateli, kteří v rámci dobrovolné činnosti realizují s klienty zkušební pohovory a následně jim poskytnou zpětnou vazbu.

•    Spolupráce se zaměstnavateli a zprostředkování zaměstnání, jehož cílem je zprostředkovat pracovní uplatnění na trhu práce min. 18 účastníkům projektu.

•    Podpora při udržení pracovního místa a vyplácení mzdových příspěvků, jejímž cílem je posílit motivaci a kompetence pro pracovní adaptaci umístěných klientů a snížit riziko ztráty získaného zaměstnání.

•    Individuální dluhové a finanční poradenství, jehož cílem je snížení socioekonomické bariery pro vstup a setrvání na pracovním trhu formou celkové finanční stabilizace a řešení dluhů u min. 45 osob.

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37118

Realizátor: RUBIKON Centrum

Donátor: Projekt PŘEKROČIT MINULOST je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Kontaktní osoba: Kateřina Mikuláštíková

Garant projektu: Lenka Ouředníčková