Další projekty

PUNKT rodina (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka.)

Doba realizace projektu: 07/2016 – 12/2016

Místo realizace projektu: Česká republika

Konkrétní místa realizace byla určena na základě aktuální poptávky konkrétních středisek PMS: Plzeň, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Hradec Králové

Cíl projektu:

Realizovat čtyři běhy probačního programu PUNKT rodina ve spolupráci se 4 středisky PMS.

Cílové skupiny:

Klienty jsou mladiství pachatelé násilných nebo majetkových trestných činů, kteří se dopouští trestné činnosti opakovaně a/nebo u nich hrozí zvýšené riziko recidivy.

Popis programu:

Probační program PUNKT rodina je strukturovaný multisystémový program, který kombinuje skupinová a individuální setkání. Vychází z kognitivně behaviorální teorie a usiluje o zohlednění principů restorativní justice. Program posiluje silné stránky klientů a učí je zvládat rizikové situace v běžném životě bez konfliktu se zákonem: snižuje tak riziko recidivy u mladistvých pachatelů a napomáhá jejich sociální integraci. Zároveň je program zaměřen na zapojení a posílení rodiny jako významného zdroje podpory mladistvých pachatelů.

Program je určen pro skupinky 3 – 5 klientů, které vede 1 lektor. Práce lektora je podpořena supervizemi.

Výstupy projektu: 4 programy, minimální počet absolventů: 11 osob.

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s.

Donátoři: Ministerstvo spravedlnosti ČR v rámci dotačního programu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy, Karlovarský kraj v rámci Programu na poskytnutí dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality

Kontaktní osoba: Marek Demner