Další projekty

ReJOB

Doba realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020

Místa realizace: Středočeský, Karlovarský a Moravskoslezský kraj

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: Hlavní cílem projektu je zpřístupnit možnost dlouhodobého zaměstnání 200 osobám se záznamem v rejstříku trestů, z toho u 35 osob zvýšit kvalifikaci, u 10 osob zvýšit pracovní zkušenosti a návyky a 45 osob během projektu zaměstnat na volném trhu práce.

Stručný popis: Projekt reaguje na problém nedostatečného přístupu osob po VTOS k zaměstnání.

Klíčové aktivity:

Motivační burzy práce a aktivizace

Jedná se o informační a motivační aktivitu, cílem je zpřístupnit CS informace k možnostem vstupu na trh práce a motivovat je aktivitnímu posilování ekonomického postavení a dlouhodobému návratu na trh práce. KA bude probíhat ve dvou modulech (postupně či bez využití kurzu): SKUPINOVÉ MOTIVAČNÍ BURZY PRÁCE, INDIVIDUALNÍ MOTIVAČNÍ POHOVORY.

Poradenství k identifikaci pracovního uplatnění

Aktivita probíhá formou individuálního profesního poradenství s prvky kariérového poradenství a motivačních rozhovorů. Má stěžejní význam pro zorientování klienta v jeho postavení na trhu práce a nasměrování k vhodnému pracovnímu uplatnění.

Poradenství k rozvoji dovedností pro hledání zaměstnání

Aktivita probíhá s ohledem na profil a potřeby stanovené v osobním plánu, probíhá ve dvou modulech:

  1. Individuální poradenství k rozvoji dovedností pro hledání zaměstnání
  2. Pohovory nanečisto a rozvojové workshopy zaměřené na tematické interaktivní nácviky pro zvládání překážek při hledání zaměstnání za využití skupinové dynamiky a sdílení

Rozvoj kvalifikace

Aktivita je určena pro vybrané účastníky s identifikovanou potřebou rozvoje kvalifikace
a získanou základní orientací na trhu práce.  Kurzy jsou realizovány k získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, vč. jejího udržování a obnovování.

Rozvoj pracovních návyků a zkušeností

Jedná se o aktivitu zaměřenou na rozvoj pracovních zkušeností a návyků a dílčích socio-profesních dovedností a získání základní orientací na trhu práce (KA2-3).

Aktivita probíhá ve 2 formách, s ohledem na profil klienta:

  1. TRÉNINKOVÁ MÍSTA (TM) – pracovní místa k rozvoji pracovních dovedností přímo u žadatele či jiných zaměstnavatelů, včetně NNO, zpravidla nižší administrativní pozice, probíhá variabilně 3-6 měsíců
  2. ODBORNÉ PRAXE (OP) – krátkodobé rozvojové pracovní příležitosti u spolupracujících zaměstnavatelů, zpravidla manuální pozice, probíhá variabilně 1-3 měsíce

Zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci

Aktivita zahrnuje zprostředkování kontaktu mezi klientem a zaměstnavatelem. Klientům jsou nabízeny vhodné pracovní pozice u spolupracujících zaměstnavatelů, pro které nejsou sociální znevýhodnění klientek a záznam v RT překážkou. Poradce dále podporuje klienty v setrvání v pracovním procesu, poskytuje podporu v motivaci a adaptaci, v předcházení a včasném řešení případných potíží, které by mohly být příčinou ukončení pracovního poměru.

Doprovodný rozvoj finančních a sociálních kompetencí

Doprovodná poradenská a motivační KA pro CS s identifikovanou potřebou rozvoje finančních a soc. kompetencí jako předpokladu k odstranění bariéry pro vstup a setrvání na trhu práce.

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009110

Realizátor: RUBIKON Centrum,  z. ú.