Další projekty

Řeším dluhy a pracuji

Doba realizace projektu: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015

Místo realizace projektu: Středočeský, Ústecký a Liberecký kraj

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit min. 480 osob tak, aby zvýšili své sociální dovednosti potřebné pro integraci do společnosti, došlo k posílení jejich sociální a finanční stability a byly připraveny pro úspěšné zapojení na trh práce.

Cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody (přibližně 6 měsíců před propuštěním), osobami po výkonu trestu a podmíněně propuštěné z VTOS, s uloženým dohledem probačního úředníka. Cílovou skupinou projektu je také mládež a mladí dospělí (15-26 let). Výběr klientů bude probíhat ve věznicích prostřednictvím informačních besed a individuálních pohovorů, vstupní pohovory budou realizovány i s klienty na svobodě.

Hlavní aktivity:

  • Individuální program rozvoje dovedností – cílem programu je posílit sociální a profesní dovednosti klientů a poskytnout odbornou pomoc pro zapojení na trh práce. Program se skládá z individuálních konzultací z oblastí zhodnocení předpokladů klienta pro nalezení pracovního uplatnění, zprostředkování informací o možnostech trhu práce, pomoc při jednání se zaměstnavateli, příprava na přijímací pohovor, podpora motivace, posilování sociálních a profesních dovedností. Program vede odborný poradce, aktivitu rovněž zajišťují vyškolení mentoři, kteří pomáhají při stabilizaci klienta v dané oblasti (bydlení, dávky, úřady, doklady aj.). Konzultace probíhají na svobodě, s některými klienty může být zahájena spolupráce ještě před propuštěním. 
  • Skupinový program rozvoje dovedností – cílem programu je posílení motivace klientů, jejich sociálních a profesních dovedností a příprava vstupu na trh práce. V programu, který probíhá interaktivní formou, se klienti učí dovednosti pro získání a udržení zaměstnání jako je psaní CV, motivačního dopisu, příprava na přijímací pohovor, sebeprezentace, pracovněprávní informace, důsledky práce na černo aj. Celkem bude realizováno 16 běhů programů především ve věznicích, ale i na svobodě (1 běh 8-12 hodin).
  • Individuální dluhové poradenství – cílem aktivity je předejít prohlubování zadlužení a sociálnímu vyloučení klientů a zlepšit či vyřešit jejich situaci v oblasti zadluženosti podle jejich konkrétní zakázky. Náplní poradenství je zmapování dluhové situace klienta, orientace v dokumentech k dluhům, komunikace s věřiteli, analýza rizik, rozpočet a rozložení splátek, orientace v procesu zadluženosti, opravné prostředky a návrhy na oddlužení. Poradenství zajišťují dluhoví poradci a právník, který garantuje právní správnost poradenství. Dílčí kroky v poradenství může zajišťovat pod vedením poradce mentor, jehož výhodou je působení v terénu.
  • Kurz finanční gramotnosti a řešení zadluženosti – cílem kurzu je posílit u klientů finanční gramotnost a kompetence pro řešení předluženosti. Tématy krátkodobého, 4 – 6 hodinového skupinového kurzu, je vznik, předcházení, nárůst zadluženosti, prostředky řešení zadluženosti a právní rámec exekucí. Klientům je poskytnut informační základ pro řešení vlastní problémové situace a jsou vedeni k zamyšlení se nad svými právy a povinnostmi. Celkem bude realizováno 10 kurzů, zejména ve věznicích.  
  •  Vyškolení a supervize realizačního týmu – cílem aktivity je vyškolit mentory pro asistenci klientům a zajistit odbornost poskytovaných služeb pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty. V rámci projektu bude realizován jeden kurz pro nové zájemce na pozici mentor (pro 5 – 10 osob). Dále bude realizována pravidelná supervize osob v přímém kontaktu s klienty, která se bude věnovat rozvoji odborných kompetencí, získání nových potřebných znalostí a prevenci vyhoření.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum.

Spolupracujeme: Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00120

Kontaktní osoba: 
Kristýna Makovcová

Garant projektu: 
Lenka Ouředníčková