Další projekty

Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2021

Doba realizace: 1. 7. 2021 – 15. 12. 2021
Místo realizace: Středočeský kraj

Donátor: Středočeský kraj

 

 

 

Cíl: Cílem projektu je podpořit úspěšnou integraci do společnosti se zohledněním individuálních potřeb podpory zapojených min. 80 účastníků.

Stručný popis: Projekt má ambici dospět u osob z CS k dlouhodobějším změnám v životních strategiích, zvýšení zaměstnanosti a ekonomické a sociální stability, a tím snížit rizika negativního dopadu sociálního vyloučení nejen na CS, ale i na kvalitu života ostatních obyvatel Středočeského kraje.

Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou osoby před a po propuštění z VTOS (zejm. recidivisté) z věznic ve Středočeském kraji či osoby, které se po výstupu z VTOS do Středočeského kraje vracejí. Dále je projekt určen osobám vykonávajícím alternativní trest a dalším osobám s trestní minulostí (především se záznamem v RT) zdržujícím se/s bydlištěm ve Středočeském kraji.

Projekt je určen osobám z CS v produktivním věku, ženám i mužům, kteří mají aktivní snahu o nápravu a změnu postojů a chování v oblastech: zaměstnanost, zadluženost, hospodaření s penězi, bydlení a placení nájmu, převzetí odpovědnosti, a které jsou motivované k zapojení do běžného života.

Díky charakteristice CS a bariérám (nejen) pro vstup na trh práce se CS projektu řadí mezi výrazně znevýhodněné a sociálním vyloučením ohrožené skupiny.

Klíčové aktivity: 

  1. Podpora v přípravě na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  2. Podpora v pracovní integraci a sociální stabilizaci

 Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.