Další projekty

Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2022

Doba realizace: 1. 9. 2022 – 15. 12. 2022

Místo realizace: Středočeský kraj

Donátor:

Středočeský kraj

Cíl: Cílem projektu je podpořit úspěšnou integraci cílové skupiny osob s trestní minulostí do společnosti se zohledněním jejich individuálních potřeb.

Stručný popis: Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu osob z cílové skupiny v dlouhodobějších změnách v životních strategiích, zvýšení zaměstnanosti a ekonomické a sociální stability, a tím snižují rizika negativního dopadu sociálního vyloučení nejen na tyto osoby, ale i na kvalitu života ostatních obyvatel Středočeského kraje.

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou projektu jsou osoby před a po propuštění z VTOS (zejm. recidivisté) z věznic ve Středočeském kraji či osoby, které se po výstupu z VTOS do Středočeského kraje vracejí. Dále je projekt určen osobám vykonávajícím alternativní trest a dalším osobám s trestní minulostí (především se záznamem v RT) zdržujícím se/s bydlištěm ve Středočeském kraji.

Projekt je určen osobám z CS v produktivním věku, ženám i mužům, kteří mají aktivní snahu o nápravu a změnu postojů a chování v oblastech: zaměstnanost, zadluženost, hospodaření s penězi, bydlení a placení nájmu, převzetí odpovědnosti, a které jsou motivované k zapojení do běžného života.

Klíčové aktivity: 

  1. Podpora v přípravě na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  2. Podpora v pracovní integraci a sociální stabilizaci

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.