Další projekty

Romové pomáhají Romům

Doba realizace projektu: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014

Místo realizace projektu: Jihočeský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Středočeský a Ústecký kraj

Dokumenty k projektu:

Časový harmonogram aktivit
Leták o projektu pro odborníky
METODICKA PRIRUCKA sluzby Romsky mentoring
Metodika RM pro praci s klienty socialnich kuratoru

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je přispět prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění služby Mentor k sociální a ekonomické (re)integraci příslušníků sociálně vyloučených lokalit se zaměřením na osoby (klienty) s uloženým alter. trestem, mladistvé a mladé dospělé s výchovnými problémy nebo kriminální minulostí.

Dílčí cíle:

  • Zapojením romských mentorů zvýšit efektivitu práce se zmíněnými klienty se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů vč. prevence kriminality.
  • Zapojením právních a dluhových poradců předcházet ekonom. nestabilitě a předluženosti těchto klientů, jejich rodin a dalších příslušníků vyloučených lokalit a zvyšovat jejich finanční gramotnost.
  • Rozšířit spolupráci romských mentorů na soc. kurátory a soc. kurátory pro mládež.
  • Posílit odborné kompetence romských mentorů, příslušníků soc. vyloučených romských komunit, zlepšit jejich postavení na trhu práce.

Cílové skupiny:

Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit:

  • klienti s kriminální minulostí a ohrožení sociálně nežádoucími vlivy v 7 krajích ČR,
  • potenciální romští mentoři v Libereckém kraji.

Hlavní aktivity:

  • V 6 krajích projekt naváže na předchozí spolupráci se středisky PMS ČR. Přibližně 55 romských mentorů bude pracovat s romskými klienty PMS ČR. Po vyškolení se k nim připojí 10 mentorů v Libereckém kraji. Zapojení mentorů zvýší efektivitu práce s těmito klienty a vykonavatelnost alternativních trestů/opatření. Přispěje k prevenci sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality a recidivy příslušníků vyloučených lokalit.
  • Zároveň bude služba nově nabídnuta sociálním kurátorům pro mládež a pro dospělé. Předpokládáme, že s klienty sociálních kurátorů budou pracovat jen zkušení mentoři a že spolupráce se sociálními kurátory bude navázána přibližně v polovině zapojených měst.
  • V krajích bude působit 7 právních a dluhových poradců, kteří budou poskytovat poradenství klientům mentorů, jejich rodinám i dalším příslušníkům vyloučených lokalit, budou předcházet jejich ekonomické nestabilitě a předluženosti a zvyšovat jejich finanční gramotnost.
  • Součástí projektu bude dvoudenní pracovní setkání s účastí 4 zahraničních expertů za účelem sdílení dobré praxe a výměny zkušeností a průzkum účinnosti služby Mentor na výkon alternativních trestů u romských klientů PMS ČR.

Realizátor: RUBIKON Centrum

Partner projektu: Probační a mediační služba ČR

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00221