Další projekty

Romský mentoring

Doba realizace projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

Místo realizace projektu: Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. 18 soudních okresů (středisek PMS): Beroun, Kladno, Kolín, Nymburk; Český Krumlov, Tábor, Jindřichův Hradec; Sokolov; Louny, Děčín, Rumburk, Most, Chomutov; Jablonec nad Nisou, Liberec; Rychnov nad Kněžnou; Pardubice, Ústí nad Orlicí.

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: 

Prostřednictvím realizace služby Romský mentoring přispět k sociálnímu začleňování 845 příslušníků romské národnostní menšiny a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti.

Stručný popis projektu: 

Projekt řeší ztížený přístup příslušníků romské menšiny k výkonu alternativních trestů a přispívá tak k jejich sociálnímu začleňování a prevenci recidivy. Prostřednictvím unikátní terénní služby poskytované 60 romskými mentory zvýší efektivitu výkonu alternativních trestů a zároveň umožní participaci příslušníků cílové skupiny na řešení problému a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce a ve společnosti. V rámci aktivit projektu bude podpořeno celkem 845 osob v 7 krajích ČR, z toho 100 formou nebagatelní podpory.

Cílová skupina: 

Národnostní menšiny:

 • Příslušníci romské menšiny, kterým byl nebo může být uložen alternativní trest či opatření (AT) a kteří mají vzhledem k výkonu AT specifické potřeby (klienti). 500 osob.
 • Příslušníci romské menšiny – rodiny a sociální okolí klientů, kterým byl nebo může být uložen AT. 300 osob.
 • Příslušníci romské menšiny, kteří mají předpoklady pro práci romského mentora (potenciální mentoři). 45 osob.

Hlavní aktivity:

 • Navázání kontaktu s klienty a jejich sociální okolím
  Cíl aktivity: Prostřednictvím práce romských mentorů navázat kontakt s 800 příslušníky CS1 a CS2 a zvýšit jejich právní povědomí; 390 příslušníků CS1 motivovat ke spolupráci v rámci KA2.
 • Práce romských mentorů s klienty a jejich sociálním okolím
  Cíl aktivity: Prostřednictvím práce romských mentorů snížit bariéry bránící výkonu AT u 390 příslušníků romské menšiny, u 195 z nich zvýšit efektivitu a kvalitu výkonu AT a zlepšit tak jejich životní situaci.
 • Nábor a výběr nových romských mentorů
  Cíl aktivity: Vybrat a zařadit 45 zástupců CS3 do kurzu pro mentory.
 • Vyškolení nových romských mentorů
  Cíl aktivity: Vyškolením 30 příslušníků CS3 zvýšit jejich profesní i osobnostní kompetence, a tím zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce a ve společnosti.
 • Participace cílové skupiny na evaluaci dopadu Romského mentoringu
  Cíl aktivity: Zvýšit dopad realizace projektu na cílovou skupinu zapojením 46 příslušníků romské menšiny do evaluace dopadu projektu na cílové skupiny.

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001025

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s.