Další projekty

ROZVOJ INTEGRAČNÍCH AKTIVIT KOMUNITNÍHO CENTRA A ZAHRADY KOTLASKA

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019– 31. 12. 2020

Místo realizace projektu: MČ Praha 8 s dopadem na celé území hl. m. Prahy

Donor: Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:  

Podpořit sociální začlenění min. 250 osob ve/po výkonu trestu a členů rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené s výkonem trestu člena rodiny a zapojit min. 400 členů nad/místní komunity k podpoře sociální soudržnosti a participace cílových skupin.

Stručný popis: 

Projekt spočívá v rozvoji Komunitního centra a zahrady KOTLASKA a navazuje na realizovaný projekt žadatele (v rámci OPPPR, do 12/2018). V projektu dojde k rozvoji zázemí centra a zintenzivnění principů participace a iniciativy ze strany CS a místní komunity. Projekt je zaměřen na rozvoj Strategie HMP formou uplatnění nových modelů posilování soc. soudržnosti a snižování soc. vyloučení osob v/po výkonu trestu a jejich rodin (250 os.) prostřednictvím zapojení místní komunity (min. 400 os.).

Hlavní aktivity:

 • Rozvoj zázemí Komunitního centra a zahrady KOTLASKA
  Cíl:Rozšířit vnitřní prostory Komunitního centra KOTLASKA a zahrady a tím navýšit kapacitu zázemí pro komunitní aktivity o 30%.
 • Rozvoj sítě aktérů a stakeholderů v místní a nadmístní komunitě
  Cíl: Podpořit spoluúčast na komunitní spolupráci u min. 25-ti aktivních subjektů (z toho min. 10 nových partnerů) a vytvořit platformu min. 50 dobrovolníků zapojených do chodu a činnosti KCaZ.
 • Informační a vzdělávací aktivity v oblasti finanční gramotnosti a prevence předluženosti
  Cíl: Zvýšit informovanost v oblasti finanční gramotnosti a řešení dluhů 110 osob z CS1,2 a u min. 70 z nich dosáhnout měřitelného posunu v řešení zadluženosti.
 • Informační a vzdělávací aktivity pro soc. integraci
  Cíl: Zlepšit předpoklady min. 90 osob z CS1 k sociální integraci a u min. 50 z nich dosáhnout měřitelného posunu.
 • Podpora rodin s dětmi v nepříznivé soc. situaci
  Cíl: Zvýšit sociální stabilitu a rozšířit zdroje pro zlepšení nepříznivé soc. situace min. u 55 členů rodin s dětmi osob ve/po výkonu trestu, u min. 20 rodin dosáhnout komplexní měřitelné změny.
 • Rozvoj neřízených komunitních aktivit a programů
  Cíl: Umožnit přirozené setkávání pro min. 200 členů nad/místní komunity se zapojením min. 30 % osob z cílových skupin.
 • Aktivity pro volný čas, rozvoj a vzdělávání
  Cíl: Zapojit min. 50 osob z cílových skupin do aktivního trávení volného času společně se 100 členy nad/místní komunity.
 • Sociálně kulturní a osvětové aktivity zaměřené na problematiku CS
  Cíl: Informovat min. 300 členů obyvatel nad/místní komunity o situaci CS s cílem zvýšit citlivost k tématu sociálního vyloučení a do osvětových aktivit zapojit min. 50 osob z CS projektu.

Řízení projektu, evaluace dopadu a kapacity žadatele k realizaci projektu
Cíl: Zajistit efektivní realizaci projektu směrem k úspěšnému naplnění jeho cílů a evaluaci jeho dopadu.

Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000675

Realizátor: RUBIKON Centrum, z.ú.