Další projekty

RUBIKON Centrum 2021

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Místo realizace projektu: Praha

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na rozvinutí kapacity RUBIKON Centra v klíčových oblastech řízení a činnosti organizace s cílem dosažení finanční udržitelnosti poskytovaných služeb. Projekt svými aktivitami reaguje na potřeby organizace identifikované v rámci procesního auditu, v oblasti strategického plánování, fundraisingu, marketingu a PR, lidských zdrojů a kvality služeb. Skrze expertní know-how projekt podpoří 10 zaměstnanců RUBIKON Centra (+ 7 dalších v rámci bagatelní podpory).

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je rozvinout kapacity RUBIKON Centra v klíčových oblastech řízení a činnosti organizace s cílem dosažení finanční udržitelnosti poskytovaných služeb.

Cílová skupina:

 Zaměstnanci RUBIKON Centra na třech úrovních řízení

  • Top management
  • Střední management
  • Specialisté, zejména dluhoví a pracovní poradci

Hlavní aktivity:

  • Strategie organizace, poslání
  • Financování, fundraising 1: získání zahraničního know-how v oblasti fundraisingu
  • Financování, fundraising 2: fundraisingový plán
  • Lidské zdroje: nastavení HR procesů reflektující nový strategický plán
  • Marketing a PR 1: marketingová a PR strategie
  • Marketing a PR 2: získání zahraničního know-how v oblasti marketingu
  • Kvalita služeb/produktů: systém měřitelnosti poskytovaných služeb a využití potenciálu systému sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002000

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s.