Další projekty

S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring

Doba realizace: 1. 11. 2021 – 30. 4. 2024

Místa realizace: Věznice Heřmanice, Ostrov, Světlá nad Sázavou, Příbram, Oráčov a dále celá ČR (v místě návratu klientů po propuštění)

Donor: Podpořeno grantem z Norska

http://www.norskefondy.cz/

https://eeagrants.org/

Cíl projektu: Zlepšit podmínky pro 150 osob v procesu opouštění výkonu trestu odnětí svobody a za tímto účelem vytvořit, implementovat a vyhodnotit nový program Mentoring.

Stručný popis: Projekt je reakcí na nedostatečné kapacity, kontinuálnost a provázanost služeb pro vězně opouštějící VTOS a kumulaci znevýhodnění a bariér při jejich integraci.

V rámci projektu bude vytvořena a v praxi ověřena metodika programu Mentoring, která bude sloužit k využití pro praxi dalším subjektům. Bude vyškoleno 8 mentorů, kteří získají podporu a vzdělávání během celého projektu a budou poskytovat podporu klientům pod vedením odborných poradců. Proběhne přenos dobré praxe z norské organizace Wayback v oblasti mentoringu do podmínek v ČR.

Práce s cílovou skupinou bude probíhat v úzké spolupráci odborného týmu projektu, pracovníků Vězeňské služby ČR a dalších subjektů zapojených do postpenitenciární péče v ČR. Spolupráce s klienty bude zahájena ve věznici a podpora bude plynule pokračovat i po propuštění. Aktivity jsou zaměřeny na řešení klíčových oblastí, které mají prokazatelný dopad na úspěšnost v integraci a míru recidivy u osob po VTOS:

 • pomoc při zajištění bydlení a dalších základních materiálních potřeb,
 • pomoc při hledání zaměstnání, získání/upevnění pracovních návyků, včetně kvalifikace a rekvalifikace,
 • rozvoj funkčních rodinných vztahů a dalších podpůrných sociálních kontaktů,
 • řešení finanční situace – hospodaření s financemi, řešení pohledávek apod.,
 • péče o fyzické a psychické zdraví,
 • volný čas a osobní rozvoj,
 • realizace aktivity Pohovory nanečisto (osvědčený koncept zaměřený na podporu zaměstnanosti cílové skupiny).

Klíčové aktivity:

KA1 Zpracování metodiky programu Mentoring pro práci s osobami opouštějícími VTOS

Bude vytvořena metodika nového programu Mentoring, která bude uvedena do praxe, průběžně  evaluována a připravena pro další využití v praxi penitenciární a postpenitenciární práce v ČR.

KA2 Tvorba školícího manuálu pro mentory, vyškolení mentorů a zajištění jejich průběžné odborné podpory

Bude vytvořen školící manuál pro mentory. Dále proběhne oslovení a nábor 12 mentorů, kteří nastoupí do školení v rozsahu 24 hodin + 8 hodin samostudia. Školení úspěšně absolvuje min. 8 mentorů, kteří budou uvedeni do praxe. V průběhu projektu bude zajištěn jejich další odborný rozvoj.

KA3 Implementace programu Mentoring – zajištění podpory osobám v a po VTOS

Min. 150 osob opouštějících VTOS bude zapojeno do programu Mentoring. U 100 z nich se prostřednictvím realizace individuálního plánu zlepší podmínky pro úspěšnou integraci po propuštění. Individuální plán sestavuje klient společně s poradcem pro každou oblast podpory, která je situaci klienta relevantní. V průběhu spolupráce poradce s klientem jednotlivé kroky průběžně aktualizuje a vyhodnocuje.

Spolupráce s klientem bude zahájena zpravidla již ve věznici a bude probíhat ve fázích:

 1. Předvýběr a výběr klientů
 2. Analýza situace klienta
 3. Vytvoření a realizace individuálního plánu spolupráce

KA 4 Spolupráce s norským partnerem

Průřezová aktivita, 2 zástupci organizace Wayback budou zapojeni do:

 • přípravy metodiky programu Mentoring (KA1)
 • přípravy školícího manuálu pro mentory (KA2)
 • školení mentorů (KA2)
 • průběžných konzultací k realizaci programu Mentoring (KA3)
 • konzultací k vyhodnocení programu Mentoring (KA1,2).

Realizována bude prostřednictvím 3 osobních návštěv a 5 on-line konferencí.

 

Registrační číslo: SP-JU1A-001

Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.

Kontaktní údaje:
Marek Demner
+420 773 797 606
[email protected]

Partner: Wayback