Další projekty

S podporou RUBIKONU do práce

Doba realizace: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025
Místo realizace: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj
Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus

 

 


Cíl projektu:
Zvýšit zaměstnanost u 200 osob z CS (cílová skupina), z toho u 20 osob zvýšit kvalifikaci a u 100 osob dosáhnout během projektu vstupu na trh práce. Komplexem aktivit k zvýšení kompetencí a kvalifikace pro získání a udržení zaměstnání a dosažení socioekonomické stability.

Stručný popis: Projekt reaguje na problém ztíženého přístupu osob s trestní minulostí k udržitelnému zaměstnání. CS jsou z osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody (VTOS) a další osoby se záznamem v Rejstříku trestu /RT(RT) na území Prahy/STC, KVK a MSK.

Klíčové aktivity:

  • Motivace k zaměstnanosti a vstup do projektu – Úvodní aktivita, kde probíhá oslovení CS a základní screening motivace, potřeb a kompatibility zájemce s definovanou CS v projektu. Cílem je zvýšení osobní motivace k zlepšení uplatnění na trhu práce a zařazení do dalších KA.
  • Plán pracovní integrace – volba a koordinace nástrojů podpory zaměstnanosti – Aktivita je zaměřená na identifikaci vhodných nástrojů podpory zaměstnanosti a zajištění jejich koordinované realizace. Aktivita probíhá formou individuálního poradenství s prvky kariérového poradenství, motivačních rozhovorů a casemanagementu. Má stěžejní význam pro zorientování klienta v jeho postavení na trhu práce a ve stanovení plánu zapojení klienta do projektu.
  • Poradenství k rozvoji kompetencí k uplatnění na trhu – V rámci aktivity je poskytováno poradenství k rozvoji kompetencí CS k uplatnění na trhu práce, je poskytováno individuálně dle potřeb klienta a s důrazem na jeho aktivitu a posilování jeho zodpovědnosti.
  • Rozvoj kvalifikace – Aktivita je určena pro vybrané účastníky s identifikovanou potřebou rozvoje, zejména pro osoby s nízkým vzděláním a osoby ohrožené digitální negramotností.
  • Pohovory nanečisto – rozvoj dovedností pro jednání se zaměstnavatelem – Aktivita je zaměřena na zvýšení kompetencí k jednání se zaměstnavatelem prostřednictvím Pohovorů nanečisto. Jedná se o nástavbovou aktivitu určenou klientům, kteří nemají dostatečnou zkušenost s absolvováním přijímacích pohovorů a jednání se zaměstnavatelem a potřebují si tuto dovednost osvojit v rámci praktického nácviku.
  • Tréninková místa – rozvoj pracovních návyků a zkušeností – Prostřednictvím tréninkových míst posílit pracovní návyky a zkušenosti. Aktivita je určena pro vybranou CS s identifikovanou potřebou rozvoje pracovních zkušeností a návyků.
  • Zprostředkování zaměstnání – Zprostředkovat zaměstnání osobám z CS a podpořit je v pracovní adaptaci.
  • Poradenství k prevenci předlužení, dluhové poradenství a další podpora k sociální stabilizaci – Doprovodná průřezová poradenská aktivita pro CS s identifikovanou potřebou rozvoje socioekonomické stability jako předpokladu k odstranění bariéry pro vstup a setrvání na trhu práce. Zvýšení kompetencí k překonání finančních, popř. sociálních bariér k vstupu a setrvání na trhu práce.

Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22_019/0000609
Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.