Další projekty

Středočeský kraj – Šance začít znovu II

Doba realizace projektu: 05/2016 – 12/2016

Místo realizace projektu: Středočeský kraj

Cíle projektu:

Cílem projektu je terciární prevence kriminality (recidivy) u min. 70 osob s trestní minulostí na území Středočeského kraje. Dílčími cíli projektu jsou:

 • Podpořit sociální stabilizaci a nabídnout účast v projektu u 70 osob z CS (aktivita 1).
 • Posílit motivaci a kompetence CS potřebné k aktivnímu řešení nezaměstnanosti a zadluženosti u 15 účastníků (aktivita 2).
 • Zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u 40 osob z CS, a u 9 z nich dosáhnout nástupu do zaměstnání (aktivita 3).
 • Řešit zadluženost u 40 osob z CS (aktivita 4).

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou osoby s trestní minulostí: recidivisté a další osoby s trestní minulostí (včetně prvo-pachatelů).

Hlavní aktivity:

 • Podpora sociální stabilizace a zprostředkování informací                                                                Obsah poradenství a podpory ke stabilizaci životní situace zahrnuje informace o nabízených službách a pravidlech zapojení v projektu, zmapování potřeb klienta a ověření motivace k pracovnímu uplatnění a k řešení dluhové situace, sestavení plánu zapojení klienta do aktivit projektu – dojednání schůzky k pracovnímu nebo dluhovému poradci, podpora při orientaci v řešení klíčových situací s cílem sociální stabilizace: bydlení, úřady, systém dávek, ve vhodných případech informování a motivace klienta k využití dalších zdrojů       pomoci v oblastech, které projekt přímo nezajišťuje (ubytování, systém dávek a další soc. služby na základě potřeb klienta) vč. zprostředkování kontaktu na relevantní organizace, soc. kurátory apod.
 • Skupinové motivační programy
  Další nabízenou aktivitou je skupinový motivační program „Práce a dluhy“ zaměřený na hledání práce a finanční gramotnost. Cílem kurzu je posílit specifické dovednosti pro uplatnění na trhu práce a odbourat bariery v situaci finanční nestability osob zapojených do projektu.
 • Získání kompetencí potřebných k nalezení zaměstnání
  Pracovní poradce poskytuje cílové skupině poradenství, které se týká posilování motivace klienta najít pracovní uplatnění, zmapování pracovních zkušeností a předpokladů pro pracovní uplatnění (profesní a osobnostní profil), zmapování aspirací klienta a možného uplatnění na trhu práce, ve vhodných případech doporučení jejich dalšího rozvoje v rámci  profesního vzdělávání, identifikace vhodného směru pracovního uplatnění, podpora kompetencí vyhledávání pracovních nabídek, podpora k získání zaměstnání na volném trhu práce, podpora při zpracování CV, motivačního dopisu, příprava na jednání se zaměstnavatelem a přijímací pohovor, řešení specifických otázek trestní minulosti klientů ve vztahu k jednání se zaměstnavatelem (záznam v rejstříku trestů, pobyt ve vězení, reflexe), klienti, kteří si osvojí výše uvedené kompetence a v rámci delší dobré spolupráce (opakované schůzky, vlastní aktivita, spolehlivost apod.) prokážou dostatečnou motivaci, přejdou do fáze zprostředkování.
  Pracovní poradce zprostředkuje zaměstnání klientům u spolupracujících zaměstnavatelů:
  – pokud je klient doporučen pracovním poradcem na pozici u spolupracujícího zaměstnavatele, zpracovává pracovní poradce písemné hodnocení/doporučení, které se zasílá zaměstnavateli společně se CV,
  – pracovní poradce bude klientovi nápomocen při posouzení správnosti pracovní smlouvy a informovanosti ohledně specifik jednotlivých forem pracovně právních vztahů,
  – pracovní poradce udržuje kontakt i s klienty, kteří získali pracovní uplatnění, podporuje je v procesu adaptace a pomáhá jim řešit případné problémy.
 • Řešení zadluženosti
  Odborné dluhové a finanční poradenství bude poskytováno klientům, kteří se potýkají s finanční tísní a zadlužeností. Poradenství k řešení zadluženosti zahrnuje motivace k řešení závazků, mapování dluhů a sestavení soupisu závazků, finanční plánování a rozpočet klienta, včetně rozvrhu splácení, práva spotřebitele, rizikovost a nárůst dluhů, komunikace s věřiteli-asistence při kontaktu s věřitelem, postup dluhu v čase a fáze vymáhání, exekuční a soudní řízení-práva a povinnosti klienta, příprava na oddlužení v rámci insolvenčního zákona.

Výstupy projektu:

Celkem 70 osob dlouhodobě zapojených do projektu, z nichž 15 osob si posílí motivaci a kompetence potřebné k aktivnímu řešení nezaměstnanosti a zadluženosti. 40 osob si zvýší uplatnitelnost na trhu práce a 9 z nich si najde zaměstnání. Zadluženost bude řešena u 40 osob z cílové skupiny.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum, z. s.

Donátor: Středočeský kraj a Ministerstvo vnitra ČR – Program Prevence kriminality na rok 2016


    Kontaktní osoba: Zuzana Nováková