Další projekty

Svépomocná skupina lidí s trestní minulostí

Doba realizace: 1. 6. 2021 – 31. 12. 2021

Místo realizace: Ostrava

Donátor: Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

 

Cíl: Pravidelná podpůrná setkávání osob s trestní minulostí formou facilitovaných uzavřených skupin vč. zprostředkování odborných témat za účasti odborníků z různých oblastí a peer mentorů. Podpora v osobním růstu prostřednictvím volnočasových aktivit.

Stručný popis: Lidé propuštění z vězení vykazují řadu znevýhodnění, která jim na svobodě brání začlenit se do sociálního a pracovního života. Kromě otázek bydlení, zpřetrhaných sociálních vazeb, psychologických a sociálních důsledků odtrženosti od běžné reality se jedná o problémy s adaptací na nový život, na plnění běžných povinností. Musí se také vyrovnávat s pocity odmítání ze strany společnosti. Těmto lidem často chybí bezpečný prostor (skupina lidí s podobnými zkušenostmi), ve kterém by mohli vzájemně sdílet své problémy a plány při zvládání nároků běžného života. Tyto skupiny mohou být zdrojem vzájemné podpory, pomoci a motivace k udržitelné životní změně, rozvoji vnitřního potenciálu a vybudování si náhledu při řešení obtížných situací. Setkávání také hraje podpůrnou roli pro aktivizaci, participaci a zplnomocnění cílové skupiny.

Cílová skupina:  Klienti RUBIKON Centra s trestní minulostí, zejména lidé propuštění z výkonu trestu (muži i ženy), kteří jsou motivováni k životní změně (bez páchání trestné činnosti).

 Realizátor: RUBIKON Centrum, z. ú.