Další projekty

Terciární prevence pro Prahu 2 v roce 2019

Doba realizace: 04/2019 – 3/2020

Místo realizace projektu: 
Praha

Donor: Projekt je realizován s podporou městské části Praha 2

Cíle projektu:
Projekt je zaměřen na kontinuální práci s pachateli trestné činnosti, kteří vycházejí z vězení, a na zajištění podmínek pro jejich úspěšnou resocializaci. Dlouhodobým očekávaným dopadem je snížení recidivy u této cílové skupiny a zvýšení bezpečnosti pro společnost na území (nejen) hl. m. Prahy.

Jedná se o komplexní resocializační program, který se zaměřuje na integraci CS v těchto dílčích cílech:

– podpora v přípravě na propuštění z VTOS,

– podpora stabilizace a zprostředkování informací a kontaktů v oblasti dávek, bydlení příp. dalších služeb,

– získání kompetencí potřebných k nalezení zaměstnání případně zprostředkování zaměstnání u spolupracujících zaměstnavatelů a na volném trhu práce,

– řešení zadluženosti.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou projektu jsou osoby s trestní minulostí:
a) ve/po výkonu trestu odnětí svobody (u osob ve výkonu trestu se bude pracovat s osobami, které se připravují na propuštění – zpravidla 3-6 měsíců před pevným výstupem z vězení či projednáním žádosti o podmíněné propuštění),

  1. b) osoby vykonávající alternativní trest,
  2. c) další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů.

Realizátor projektu:
RUBIKON Centrum, z. ú.