Další projekty

Terciární prevence v Praze – zaměstnání a řešení dluhů 2016

Doba realizace projektu: 01/2016 – 7/2016

Místo realizace projektu: Praha

Cíle projektu:

Cílem projektu je terciární prevence kriminality (recidivy) u min. 50 osob s trestní minulostí na území hl. města Prahy. Jedná se o resocializační program, který se zaměřuje na integraci CS v těchto dílčích cílech:

 • Podpora stabilizace a nabídka účasti v projektu u 50 osob z CS a zprostředkování informací a kontaktů v oblasti dávek, bydlení příp. dalších služeb.
 • Získání kompetencí potřebných k nalezení zaměstnání případně zprostředkování zaměstnání u spolupracujících zaměstnavatelů a na volném trhu práce u 25 osob z CS.
 • Řešení zadluženosti u 35 osob z CS.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou osoby s trestní minulostí:

 • po výkonu trestu odnětí svobody,
 • osob vykonávající alternativní trest,
 • další osoby s trestní minulostí především se záznamem v rejstříku trestů.

Hlavní aktivity:

 • Podpora stabilizace

Klientům budou poskytnuty informace o nabízených službách a pravidlech zapojení v projektu, zmapovány potřeby klienta a ověření motivace k pracovnímu uplatnění a k řešení dluhové situace, sestaven plánu zapojení klienta do aktivit projektu – dojednání schůzky k pracovnímu nebo dluhovému poradci, podpořen při orientaci v řešení klíčových situací s cílem sociální stabilizace: bydlení, úřady, systém dávek. Ve vhodných případech získají informace k využití dalších zdrojů pomoci v oblastech, které projekt přímo nezajišťuje (ubytování, systém dávek a další soc. služby na základě potřeb klienta) vč. zprostředkování kontaktu na relevantní organizace, soc. kurátory apod.

 • Pracovní poradenství, zprostředkování zaměstnání a spolupráce se zaměstnavateli

Pracovní poradce poskytuje cílové skupině PORADENSTVÍ, které se týká:

 • posilování motivace klienta najít pracovní uplatnění
 • zmapování pracovních zkušeností a předpokladů pro pracovní uplatnění (profesní a osobnostní profil)
 • zmapování aspirací klienta a možného uplatnění na trhu práce, ve vhodných případech doporučení jejich dalšího rozvoje v rámci  profesního vzdělávání
 • identifikace vhodného směru pracovního uplatnění
 • podpora kompetencí vyhledávání pracovních nabídek, podpora k získání zaměstnání na volném trhu práce
 • podpora při zpracování CV, motivačního dopisu, příprava na jednání se zaměstnavatelem a přijímací pohovor
 • řešení specifických otázek trestní minulosti klientů ve vztahu k jednání se zaměstnavatelem (záznam v rejstříku trestů, pobyt ve vězení, reflexe)
 • klienti, kteří si osvojí výše uvedené kompetence a v rámci delší dobré spolupráce (opakované schůzky, vlastní aktivita, spolehlivost apod.) prokážou dostatečnou motivaci, přejdou do fáze zprostředkování.

Pracovní poradce ZPROSTŘEDKUJE zaměstnání klientům u spolupracujících zaměstnavatelů, pokud je klient doporučen pracovním poradcem na pozici u spolupracujícího zaměstnavatele, zpracovává pracovní poradce písemné hodnocení/doporučení, které se zasílá zaměstnavateli společně se CV.

 • Dluhové poradenství – řešení zadluženosti a oddlužení

Obsahem dluhového poradenství je motivace k řešení závazků, mapování dluhů a sestavení soupisu závazků, finanční plánování a rozpočet klienta, včetně rozvrhu splácení, práva spotřebitele. S klienty je řešena rizikovost a nárůst dluhů, komunikace s věřiteli a asistence při kontaktu s věřitelem. Probíráno je i téma postupu dluhu v čase a fáze vymáhání, exekuční a soudní řízení-práva a povinnosti klienta, příprava na oddlužení v rámci insolvenčního zákona.

Výstupy projektu:
Celkem 50 osob dlouhodobě zapojených do projektu, z nichž 25 si zvýší kompetence k uplatnění na trhu práce, 10 osob najde pracovní uplatnění. 35 osob z cílové skupiny bude zapojeno do řešení své situace v oblasti zadluženosti. Úspěšnost realizovaných zakázek dluhového poradenství bude 60 %.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Donátor: Magistrát hl. m. Prahy

Kontaktní osoba: Zuzana Nováková