Další projekty

Veřejná zakázka v Jeseníku

Doba realizace projektu: 1. 1. 2012 do 31. 3. 2015

Místo realizace projektu: Mikroregion Jesenicko

Název projektu: Sociální integrace na Jesenicku (CZ.1.04/3.2.00/55.00006)

Název klíčové aktivity realizované prostřednictvím SPJ: Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci v oblasti finanční gramotnosti a přímé pomoci oddlužování rodin a jedinců

Cíle projektu:

  • Přispět k odstranění/zmírnění negativních dopadů chudoby, předluženosti, sociálního vyloučení u osob ohrožených sociálním vyloučením či již sociálně vyloučených.
  • Zvýšit u těchto občanů informovanost o problematice dluhů a předluženosti a snížit riziko pádu do dluhové pasti.
  • Poskytovat efektivní poradenství vedoucí ke zlepšení životní situace předlužených osob, pomoc při mapování dluhů, jednání s věřiteli, řešení exekucí, zpracování žádosti o tzv. osobní bankrot.

Cílová skupina:

Jedinci a rodiny ze sociálně vyloučené romské lokality Mikroregionu Jesenicko, nebo jedinci a rodiny tímto sociálním vyloučením ohrožené.

Hlavní aktivity:

  • Akreditovaný vzdělávací program – vyškolení minimálně 15 dluhových poradců prostřednictvím 2 akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblasti finanční gramotnosti a řešení zadluženosti v rozsahu 24 hodin (3 dny). Absolvováním těchto programů účastníci dosáhnou prvního uceleného vědomostního stupně v oblasti znalosti dluhové problematiky.
  • Neakreditovaný vzdělávací program – na akreditovaný program navazuje neakreditovaný program, který jak co do hloubky tak do šířky zvyšuje míru znalosti dluhové problematiky účastníků. Tento program bude realizován v rozsahu 32 hodin (4 dny)
  • Tematické semináře – SPJ zorganizuje pro absolventy vzdělávacích programů 4 interaktivní 3-hodinnové semináře k upevnění získaných znalostí v oblasti dluhové problematiky. Cílem seminářů bude také vytvoření minimálně šesti kazuistik dluhového poradenství. Semináře budou probíhat od září 2012 jednou za 6 měsíců.
  • Konzultace – SPJ poskytne vyškoleným dluhovým poradcům možnost využít 20 konzultačních hodin, jako formu vedení v začátcích samostatné práce odborníků.
  • Dluhové poradenství pro klienty cílové skupiny – cílem této aktivity je jednak profesionální pomoc realizačního týmu zadluženým rodinám a jedincům Mikroregionu Jesenicko a jednak dovršení komplexního procesu přípravy budoucích odborníků na samostatné poskytování dluhového poradenství. Bude poskytnuto 320 hodin individuálního dluhového poradenství zadluženým osobám. Poradenství obsahuje pomoc při mapování dluhů, jednání s věřiteli, řešení exekucí, zpracování žádosti o tzv. osobní bankrot, pomoc při soudních přích a také posilování finanční gramotnosti klientů.
  • Supervize – pro zajištění kvality služeb dluhových poradců budou ze strany SPJ realizovány tzv. skupinové supervize. Na těchto setkáních budou řešeny jak nejkomplikovanější dluhové případy, tak i případy, které jsou případně náročné z hlediska vztahu s klientem, apod.

Kontaktní osoba: Andrea Novotná

Vedoucí projektu: Dagmar Doubravová

Realizátor: Město Jeseník + RUBIKON Centrum

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.