Další projekty

Vzděláváním ke kvalitě služeb RUBIKON Centra

Doba realizace projektu: 1. 8. 2013 – 31. 12. 2014

Místo realizace projektu: hl. město Praha

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je naplnění strategického cíle organizace RUBIKON Centrum: „Péče a rozvoj zaměstnanců“, který byl stanoven na základě analýzy potřeb organizace při hledání cesty ke zkvalitnění služeb. RUBIKON Centrum prochází řadou změn směřujících k rozvoji služeb, stabilizaci organizační struktury a zdrojů financování. Projekt přináší nezbytné nástroje, jak tyto změny umožnit.

Cílové skupiny:

Zaměstnanci RUBIKON Centra působící v Praze, kteří se podílejí na realizaci služeb a projektů pro začleňování osob s kriminální minulostí.

Hlavní aktivity:

V projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:

  • Zavedení systému vzdělávání do řízení organizace – cílem aktivity je zavést a nastavit koncepci vzdělávání tak, aby se odvíjela od strategického plánu organizace. Cílem je vytvořit podmínky pro zavedení udržitelného systému rozvoje zaměstnanců v organizaci. V rámci aktivity bude realizován workshop Strategické plánování a workshop Tvorba koncepce rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, přičemž k těmto workshopům budou zajištěny následné konzultace.
  • Identifikace rozvojových potřeb zaměstnanců a vytvoření individuálních plánů vzdělávání – v rámci této aktivity bude realizováno Development centrum pro všechny zaměstnance RUBIKON Centra. Development Centrum je diagnostický nástroj pro odhalení silných a slabých stránek zaměstnanců a pro zjištění rozvojových potřeb a talentů. Program vzdělávání managementu organizace – cílem aktivity je posílit kompetence top managementu a středního managementu organizace k efektivnímu řízení lidských zdrojů, k prodeji a prezentaci služeb. V rámci aktivity bude realizován Kurz manažerských dovedností, Kurz projektové řízení, Field Assistance, Kurz obchodní a prezentační dovednosti, Koučing a mentoring pro top manažery.
  • Program vzdělávání specialistů – cílem aktivity je zvýšit kompetence pracovníků v přímé práci s klienty. V rámci aktivity bude realizován Kurz zaměřený na rozvoj těchto kompetencí, Kurz minima pracovního poradce, Externí supervize pracovníků v přímé péči s klienty a Kurz práce se skupinou pro lektory a intervizory.
  • Program rozvoje vícezdrojového financování – cílem je získat nové finanční zdroje a podpořit dlouhodobou udržitelnost organizace. V rámci aktivity bude realizován Workshop na téma fundraisingových příležitostí.

Většina aktivit bude realizována vybraným dodavatelem, vítězem otevřeného výběrového řízení.

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a rozpočtu hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36077

Kontaktní osoba: Šárka Kaplanová, email: [email protected], telefonní číslo: 246 052 415