Další projekty

Z basy do práce

Doba realizace projektu: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019

Místo realizace projektu: Karlovarský, Moravskoslezský a Středočeský kraj

Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: 

Zpřístupnit možnost dlouhodobého zaměstnání minimálně 130 osobám z cílové skupiny osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) i po propuštění a 50 z nich během projektu zaměstnat.

Stručný popis: 

Projekt reaguje na problém nedostatečného přístupu osob po VTOS k zaměstnání. Nízká uplatnitelnost cílové skupiny projektu (CS) komplikuje její sociální integraci a zvyšuje riziko recidivy. Projekt nabízí komplexní a dostupný model podpory v překonávání překážek pro vstup CS na trh práce a setrvání v zaměstnání. Aktivity projektu reagují na specifické potřeby CS a zahrnují poradenství k získání celkové stability a dlouhodobého pracovního uplatnění i nadstavbové aktivity, jako jsou např. rekvalifikace či tréninková místa. Většina klíčových aktivit (KA 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) bude probíhat ve věznici i na svobodě; KA5 (pracovní trénink) a stěžejní část KA6 (zprostředkování zaměstnání a následná podpora) budou probíhat jen na svobodě.

Hlavní aktivity:

 • Motivační kurzy a aktivizace
  Vstupní aktivita sloužící k informování a aktivizaci CS skupinovou i individuální formou. Cílem je informovat min. 250 osob z CS o možnostech posílení zaměstnatelnosti a min. 150 z nich aktivizovat k osobnímu rozhodnutí zapojit se do dalších aktivit.
 • Poradenství k identifikaci pracovního uplatnění
  Individuálního poradenství s prvky kariérového poradenství a motivačních rozhovorů s cílem definovat u min. 130 osob vhodné oblasti pracovního uplatnění a stanovit plán jeho naplnění.
 • Poradenství k rozvoji dovedností pro hledání zaměstnání
  Cílem je prostřednictvím individuálního poradenství i skupinových workshopů vybavit min. 80 osob z CS základními dovednostmi pro hledání zaměstnání.
 • Rozvoj kvalifikace
  V rámci aktivity jsou realizovány kurzy k získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, vč. jejího udržování a obnovování pro min. 25 osob z CS.
 • Rozvoj pracovních návyků a zkušeností
  Pracovní tréninková místa určená pro min. 12 vybraných účastníků s identifikovanou potřebou rozvoje pracovních zkušeností a návyků a dílčích socio – profesních dovedností.
 • Zprostředkování zaměstnání a podpora v adaptaci
  Cílová aktivita komplexu předcházejících aktivit, v jejímž rámci min. 50 osob získá zaměstnání a následně i podporu v prvních měsících po nástupu do práce.
 • Doprovodný rozvoj sociálních a finančních kompetencí
  Aktivita zahrnuje poradenství pro posílení kompetencí k řešení sociální destability (příprava na propuštění z VTOS / podpora v prvních krocích po propuštění) a dále poradenství k řešení zadluženosti pro min. 100 osob prezenčně a min. 50 osob telefonickou a korespondenční formou.
 • Participace cílové skupiny a evaluace
  Minimálně 12 klientů z CS průběžně participuje na evaluaci projektu prostřednictvím focus groups, vytváření/připomínkování informačních materiálů pro CS a aktivní účastí na vedení skupinových programů.

 Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004033

 Realizátor: RUBIKON Centrum, z. s.