Další projekty

Začít nanovo

Doba realizace projektu: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2015

Místo realizace projektu: Středočeský, Ústecký a Karlovarský kraj

Cíl projektu:

Hlavním cílem je posílit sociální a profesní dovednosti osob z cílových skupin potřebné pro řešení jejich náročné životní situace, předcházení předlužení a řešení již vzniklé zadluženosti a zvýšení schopnosti nalézt uplatnění na trhu práce či schopnosti setrvat v pracovním procesu.
Projekt zahrnuje komplex aktivit reagující na potřeby cílových skupin. Služby jsou poskytovány kontinuálně, tedy jak v institucionálním zařízení, tak následně či pouze na svobodě.

Cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na práci s příslušníky sociálně vyloučených lokalit. Především se jedná o osoby s kriminální minulostí (osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody nebo vykonávající alternativní trest, tedy klienty Probační a mediační služby ČR), mladistvé a mladé dospělé, kteří opouštějí zařízení pro výkon institucionální výchovy v Karlovarském, Ústeckém a Středočeském kraji.

Hlavní aktivity:

Projekt bude zahájen výběrem klientů ve věznicích i na svobodě (PMS ČR, výchovné ústavy, úřady práce, kurátoři, azylové domy, NNO) a mapováním jejich potřeb. Proběhnou individuální pohovory, v rámci kterých bude spolu s klientem stanoven jeho individuální plán.
Aktivity projektu jsou koncipovány jako systém provázaných aktivit, z nichž může klient využít více nebo i jen jednu aktivitu dle jeho potřeb.

  • Motivační program ZZ (Získej zaměstnání) podporující aktivní řešení životní situace klienta, konstruktivní vzorce jeho chování a posílení jeho kompetencí udržet si zaměstnání (psaní životopisu, příprava na přijímací pohovor, pracovněprávní informace). Realizováno bude celkem 6 běhů, každý pro 6-12 klientů.
  • Program pro předcházení ekonomické nestability Finanční gramotnost a řešení zadluženosti zaměřený na podporu při řešení zadluženosti a posílení dovednosti vhodného zacházení s financemi a osobním rozpočtem, na něž bude navazovat možnost využití individuálního poradenství pro řešení zadluženosti. Realizováno bude celkem 12 běhů kurzu, každý pro 6-12 klientů.
  • Získání a posílení pracovních návyků a profesních dovedností – kurzy ve věznicích se zaměřením na řemeslné a rukodělné aktivity (např. práce v truhlářské dílně). Odsouzení budou zaměstnáni smysluplnou činností a budou prostřednictvím výrobků z kurzů prospěšní svému okolí. Výrobky z kurzu budou darovány na dobročinné účely – např. dětským domovům, dětským oddělením nemocnic, mateřským školkám či handicapovaným dětem. Proběhne 6 běhů pro cca 50 klientů.
  • Rekvalifikační kurzy – Zvýšení či rozvoj kvalifikace klientů je důležitou podmínkou pro zvýšení úspěšnosti uplatnění se na trhu práce. Osvědčenými jsou např. kurzy ovládání vysokozdvižného vozíku, křovinořezu, motorové pily či sekačky. Realizováno bude 6 rekvalifikačních kurzů pro cca 70 klientů.
  • Poradenství pro řešení zadluženosti – Individuální poradenství zaměřené na pomoc při řešení problémů s nezvládnutými dluhy, nízkou finanční gramotností, příp. dalších právních souvisejících problémů. Poradenství bude zahrnovat mapování dluhů, jednání s věřiteli, řešení exekucí, zpracování žádosti o tzv. osobní bankrot, pomoc při soudních přích a také posilování finanční gramotnosti klientů. Poradny jsou otevřeny v Praze a Ústí nad Labem, dispozici také mobilní poradna.
  • Osobní asistence (spolupráce s mentorem) – osobní asistence speciálně vyškoleným laikem – mentorem, kt. doprovází a pomáhá klientovi řešit jeho situaci. Obsah a cíle spolupráce se liší dle cílové skupiny. Osobám opouštějícím VTOS pomáhá po návratu na svobodu např. najít bydlení či zaměstnání, obnovit či vytvořit soc. vztahy, řešit zadluženost a posiluje jejich motivaci žít v souladu s normami společnosti a aktivně řešit životní situaci. Mentoři zároveň pracují také s klienty, kteří mají uložen alternativní trest. Mladistvé a mladé dospělé podporují mentoři při přechodu z institucionálního prostředí (dětský domov, výchovný ústav) do běžného života, pomáhají jim řešit jejich aktuální problémy př. hledání zaměstnání, ubytování, navázání sociálních vztahů, řešení finančních otázek apod. Propojenost s poradnou, mentoři pomáhají klientům v řešení dílčích cílů, poradci konzultují odbornější záležitosti

Realizátor projektu: RUBIKON Centrum

Partner projektu: Probační a mediační služba ČR

Spolupracujeme: Vězeňská služba ČR

Donátor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00237

Kontaktní osoba: Kristýna Makovcová

Garant projektu: Lenka Ouředníčková