Další projekty

Zajímá nás, jak to vidíte Vy

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

 Místa realizace: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

 Donor: Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíl projektu: hlavním cílem projektu je snížit míru opuštění služby ze strany klienta před naplněním jejího účelu, ať již při vstupu do služeb RUBIKON Centra nebo v průběhu poskytování služeb. Prostřednictvím projektu chceme odhalit příčiny problému a nalézt řešení pro nastavení přehledného a transparentního modelu vstupu klientů do našich služeb a jejich průchodu se zaměřením na potřeby a perspektivu klientů a partnerů.

 Stručný popis: projekt je zaměřen na snížení bariér k vstupu klientů do našich služeb a posílení jejich dopadu. Projekt svými aktivitami reaguje na identifikované potřeby organizace, inovací je změna systému práce vedoucí k efektivní motivaci klientů. Poskytování služeb s důrazem na snížení bariér při vstupu

klienta do služeb je provázáno s prvky HCD metody a metody Vanguard. Zvolené formy podpory umožní klíčovým zaměstnancům žadatele osvojit si styl „učící se organizace“ a přenést tak tuto metodu do celého klima organizace udržitelným způsobem.

Klíčové aktivity:

Zmapování „ekosystému“ – aktivita zahrnuje skupinový „onboarding“ pro cílovou skupinu zaměstnanců žadatele s cílem informovat a „naladit“ pro zapojení do dalších fází projektu s otevřeností pro změny a přijímání role „učícího se“ pracovníka. Hlavní částí aktivity je zmapování potřeb klientů a celého komplexu jejich společného prostředí.

Ideace a prototypování služeb – aktivita navazuje na výstupy mapování, kde jsou definovány základní nenaplněné potřeby klientů a podrobně popsán problém, má 2 fáze:

I)Ideace – shromažďování, filtrování, prioritizace a výběr nápadů, jejich rozpracování do detailnější podoby a následný výběr dle stanovených kritérií.

II)Prototypování – přenesení vybraných nápadů do reality a jejich postupné dotažení do funkční podoby pro další testování v praxi.

Testování – aktivita představuje cyklický evaluační proces navazující na výstupy předchozích ale i následujících aktivit a probíhá ve dvou paralelních modulech:

I)Testování prototypů se základním vzorkem klientů

II)Intervize a rozvoj ve formě skupinového sdílení poznatků casemanagerů s dalšími poradci.

Pilot a přenos osvědčených postupů do praxe organizace – aktivita zahrnuje:

I)Pilot: realizaci otestovaného řešení v ostrém provozu při přímé práci s širším vzorkem klientů

II)Monitoring a přenos postupů: kontinuální pravidelné intervize se zaměřením na to, jak jsou řešení identifikovaných problémů úspěšná.

Evaluace – jedná se o vyhodnocení změn služeb v kontextu naplňování potřeb klientů a fungování organizace v čase projektu, zahrnuje tvorbu evaluačního plánu, evaluaci služeb organizace, evaluaci týmu a organizace.

 

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0013991

Realizátor: RUBIKON Centrum,  z. ú.